Eatneme, byjrese jïh teknologije – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem eatneme, byjrese jïh teknologijen bïjre dijjen maanagïertesne.

Eatneme, byjrese jïh teknologije

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh