Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er her knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske valg. Prosjektarbeid er også et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en begynnelse eller en slutt, men som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom barna og temaet eller fenomenet barna er opptatt av. Det er en nær sammenheng mellom de voksnes og barnas handlinger og læring, og disse er gjensidig avhengige av hverandre.

Å lære seg fargen rød kan aldri bli et tema for et prosjektarbeid, men det komplekse ved fargen kan kanskje ha potensiale for fordypning. Rødt er ikke bare rødt. Og hvis rødt ikke bare er rødt - hva er eller blir rødt da? Det samme gjelder mange av de matematiske begrepene. Barnet blir ikke et matematisk menneske av å si «sirkel» når det ser en ring. Det er først når barnet forstår sirkelens funksjon at ordet sirkel blir mer enn et ord. Det får en dypere mening og blir et begrep som inneholder forståelser av det komplekse i verden.

Pedagogisk dokumentasjon har en sterk forbindelse til prosjektarbeid. Ikke bare til enkeltstående prosjekter som pågår over lang tid, men til en undersøkende pedagogisk tenkemåte og praksis som gjennomsyrer hele barnehagen. Den baserer seg på en holdning om at læring skjer når barnet er aktivt, og når det får mulighet til å undersøke, utvide og fordype seg i det som virker spennende og interessant. Ikke nødvendigvis i en voksen-barn-relasjon, men like gjerne sammen med andre barn og i møte med et fysisk miljø som gjør utforskning mulig.

Barn kan oppdage noe som de blir opptatt av, noe utenfor dem selv, noe som samler dem. Det oppstår en møteplass. Noen ganger utløser slike møteplasser fysisk aktivitet, andre ganger lek, noen ganger refleksjon, andre ganger glede og humor. Ofte blandes alt dette sammen. Det taktile løser ut tanker, tankene løser ut lysten til å undersøke, utforskningen løser ut erfaringer og kompetanse. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 3 (Barnehagens skal fremme læring), står det at «barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser, og barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egne og andres læring.» Ved å for eksempel samtale med barna om det de har sett, kjent, tenkt, tegnet eller forklart, bidrar dere ikke bare til at barna får formulere erfaringene sine. Dere kan også finne ut hvilke perspektiver barna ønsker å fordype seg i. For dere som voksne er det om å gjøre å ikke gripe tak i det dere selv opplever som mest spennende, men heller ha tiltro til at barna kommer til å vise vei.