Film: Barnehagen skal fremje læring

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følgje rammeplanen skal borna oppleve eit stimulerande miljø som støttar opp om lysta til å leike, utforske, lære og meistre. Nysgjerrigheit, kreativitet, og vitelyst skal anerkjennast, stimulerast og leggjast til grunn for læringsprosessane.

  • Kva legg vi i heilskaplege læringsprosessar?
  • Korleis følgjer vi opp og byggjer vidare på barns initiativ?
  • Kva kan barna lære av aktivitetar som ikkje går som planlagt?
  • Kva kjenneteiknar dei situasjonane vi har opplevd, der vi trur barna har lært mykje?
  • Tenk på eit konkret praksiseksempel der vi la til rette for at barna fikk undersøkje, oppdage og forstå samanhengar. Legg frem for kvarandre kvifor dette er et godt eksempel.

Lag plakat om læring i dykkar barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!