Tilpasse opplæringen for elever med synsnedsettelser

Læreplanene har i stor grad åpne kompetansemål. Elevene kan jobbe med og nå målene på ulike måter. Med god tilrettelegging vil elever med synsnedsettelser ha mulighet til å nå de fleste kompetansemål.  

Målet er å legge til rette for at alle elever har likeverdige muligheter til å nå kompetansemålene, uavhengig av forutsetningene deres. I arbeidet med noen kompetansemål krever det at skolen tilrettelegger opplæringen for elever med synsnedsettelser ved å tilpasse arbeidsmåter, ressurser, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Tolke og forstå læreplanen

Lærerens tolkning og forståelse av læreplanen i faget er viktig. Læreren må se på hva som er intensjonen med faget og hva som er de overordnede målene for opplæringen.

I noen fag er enkelte kompetansemål formulert slik at de kan være krevende å arbeide med og nå for elever med synsnedsettelser. Læreren må tolke kompetansemålene i lys av teksten om faget i læreplanen, og tilpasse undervisningsformer, læringsaktiviteter og arbeidsmetoder etter elevens behov.

Eksempel

Læreplanen i norsk har kompetansemål etter 4. og 7. trinn der det står at elevene skal kunne skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur. Beskrivelsen av kjerneelementet «skriftlig tekstskaping» understreker at skriveopplæringen skal være meningsfull for eleven.

Begrepet «funksjonell håndskrift» må da kunne tolkes ut fra en vurdering av hva som er meningsfullt for elever med synsnedsettelser. Læreren kan tilpasse opplæringen ut fra kompetansemål som omhandler skriving, slik at elevene får en skriveopplæring som er funksjonell og relevant for dem.

Kompetansemål som inneholder visuelle uttrykk og virkemidler

Noen kompetansemål viser til bruk av visuelle uttrykk og virkemidler. For at elever med synsnedsettelser skal ha utbytte av opplæringen må læreren tilpasse disse. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å utforske og bruke ulike taktile illustrasjoner, synstolkning og alternative aktiviteter.

Noen fenomener kan være utfordrende å forstå for elever med synsnedsettelser, som for eksempel himmellegemer. Læreren bør tilgjengeliggjøre disse gjennom virkemidler som eleven har forutsetninger for å bruke og forstå. For mange elever vil forstørring være nok.

Kompetansemål som inneholder praktiske ferdigheter

Læreplanverket legger vekt på praktisk, utforskende og relevant læring i fag og på tvers av fag. Ved god tilrettelegging, bruk av hjelpemidler og ekstra tid vil elever med synsnedsettelser i større grad kunne utvikle praktiske ferdigheter og nå kompetansemålene. For elever som trenger støtte i praktiske ferdigheter skal læreren tilpasse innholdet, arbeidsmetoder og læringsressurser i opplæringen slik at elevene oppnår kompetansemålene.

Tverrfaglige utfordringer og behov

Noen problemstillinger er relevante i flere fag.

Fag som krever ekstra tilpassing

I noen fag er det ekstra viktig med tilpassing for at eleven skal kunne nå kompetansemålene. 

Tilrettelagte læremidler fra Statped

Skolen kan bestille eller laste ned tilrettelagte læremidler for elever med synsvansker fra Statped. Dette er læremidler som tilpasses slik at eleven kan få et godt læringsutbytte og mulighet for likeverdig deltakelse i opplæringen.

Statped har tilrettelagte lærebøker i tre formater:

  • punktskriftbok/punktskrift på papir
  • elektronisk bok (Word-dokument)
  • lydbok med fulltekst

Tilrettelegging av nye læremidler tar lang tid, og det er derfor viktig at skolen setter seg inn i Statpeds frister så tidlig som mulig.