Fritak fra karakter for elever med spesialundervisning

Har du barn som går på ungdomsskolen og har spesialundervisning, bestemmer du som forelder om barnet skal ha fritak fra vurdering med karakterer. Dette gjelder de fagene som er beskrevet i elevenes individuell opplæringsplan. Du kan enten gi samtykke eller søke om fritak selv.

Hvis det gjelder et fag som har både skriftlig og muntlig karakter, kan du velge om eleven bare skal ha en av karakterene. Selv om elevene får fritak fra å få karakter, har de likevel rett til å få en vurdering uten karakter, enten mot kompetansemålene i læreplanen eller mot målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen. Fritak fra vurdering med karakter gir ikke fritak fra selve opplæringen.

Skolen skal orientere deg som forelder om hva det innebærer for eleven å få vurdering med eller uten karakter.

Elever som ikke følger alle kompetansemålene

I utgangspunktet skal alle elever følge alle kompetansemål i læreplanen. For noen elever er ikke dette mulig. Hvis ikke alle kompetansemålene følges, kan dette få konsekvenser for videre utdannings- og yrkeskarriere. Skolen skal orientere deg om hvilke konsekvenser dette kan ha for ditt barn.

Grunnskole:

Hvis elevene har vedtak om spesialundervisning hvor det er valgt bort kompetansemål, vil læreren mest sannsynlig ikke ha grunnlag for å gi vurdering med karakter. Eleven vil da få vurdering «ikke vurderingsgrunnlag (IV), selv om dere har valgt at eleven skal få karakterer. Eleven vil likevel ha rett på vitnemål fra grunnskolen og rett til videregående opplæring.

Videregående:

Elever i videregående opplæring skal ha vurdering med karakter, også i de fagene de har spesialundervisning.

Hvis eleven kun har fått opplæring i deler av faget mens han eller hun gikk i grunnskolen, kan elevens kompetanse i faget være så smal at det ikke er mulig å jobbe med kompetansemålene på videregående skole. Dette kan føre til at eleven får karakteren 1 (ikke bestått).

Hvis eleven har spesialundervisning i videregående, og ikke har opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen i ett eller flere fag, vil ikke læreren ha grunnlag for å gi vurdering med karakter, og eleven får «ikke vurderingsgrunnlag» (IV). I   slike tilfeller vil ikke eleven oppfylle vilkårene for å få utstedt vitnemål. Eleven vil likevel få et kompetansebevis, som er en dokumentasjon på den opplæringen eleven faktisk har fått.