Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning

Innledning

Samarbeid mellom barnehage og skole og mellom ulike skoler er en forutsetning for å skape gode overganger for barnet/den unge.

Informasjonen som gis her, må ses i sammenheng med veilederen om spesialundervisning og veilederen om spesialpedagogisk hjelp. Teksten er ikke ment som en generell veileder om overganger.

Barn og elever som har eller kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, er en stor gruppe med svært ulike behov. Teksten omhandler derfor ikke konkrete problemstillinger som kan være aktuelle for de utfordringer det enkelte barnet/den enkelte eleven møter. Denne teksten gir generell informasjon om ting det er viktig å huske på i overgangsfasene.

Vi ønsker å oppfordre til samarbeid mellom ulike etater og aktører for å gjøre overganger så smidige som mulig. Med et godt samarbeid i forkant av en overgang håper vi eleven og familien møter et personale som er forberedt på elevens utfordringer, et skolebygg som er tilpasset elevens behov, og at nødvendig utstyr og læremidler er på plass fra skolestart. Regelverket setter visse rammer for utveksling av informasjon, men med samtykke fra foreldrene/eleven har de ulike aktørene store muligheter til å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon, til beste for barnet/eleven.