Litteraturliste sosial kompetanse

Du kan lese mer om sosial kompetanse i følgende litteratur:

Dimensjoner for sosial kompetanse
Gresham, F. M. og Elliott S. N: (1990): Social Skills Rating System. New York: American Guidance System

Sammenheng mellom sosial og faglig læring
Hattie (2012): Visible learning for teachers. Maximazing impact on learning. New York: Routeledge Marzano, R. J. (2011): The highly engaged classroom. Bloomington, IN: Marzano Research laboratory

Ensomhet og sosial isolasjon
Drugli, M. B. (2012). Relasjonen lærer og elev. Oslo: Cappelen Damm høyskoleforlaget Frønes (2006): De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrenes betydning. Oslo: Universitetsforlaget Nordahl, T. (2010): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Sosial kompetanse mellom jevnaldrende barn og unge
Frønes (2006): De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrenes betydning. Oslo: Universitetsforlaget McClean, A. (2004): The motivated school. London: Paul Chapman Publishing Ogden, T. (2009): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Ulike sosiale miljøer krever ulik sosial kompetanse
Garbarino, J. (1985): Adolescents development. An ecological perspective. Ohio: Charles Merill Nordahl, T. (2010): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget Ogden, T. (2009): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!