10.4 Eksempler på tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp

Her er noen eksempler på ulike problemstillinger knyttet til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. Det er viktig at det vurderes konkret i hver enkelt sak hva som er barnets behov og hvilken nytte barnet vil ha av tiltaket.

Eksempel 1:

Johanna har diabetes. Hun trenger derfor ekstra hjelp i forbindelse med planlegging og gjennomføringen av måltidene i barnehagen. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet etter § 19 g. Tiltaket går ut på ekstra bemanning ettersom Johanna må ha tett oppfølging av voksne.

Eksempel 2:
Ola strever med å lære nye ting og har vansker med å tilpasse seg de andre barna i leken. Han kan være voldsom og utagerende. På grunn av dette blir de andre barna redde for Ola og de trekker seg unna ham.
Enkelte fellesaktiviteter har ikke Ola noen nytte av å delta på. Kommunen involverer PP-tjenesten, etter å ha innhentet samtykke fra foreldrene, fordi barnehagen har meldt om bekymring for barnets utvikling.

PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering og kommer frem til at Ola har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. De anbefaler blant annet at Ola får oppfølging i mindre grupper. PP-tjenesten ser at Ola også har utfordringer som ikke kan avhjelpes gjennom spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten gjør kommunen oppmerksom på dette. Kommunen snakker med Olas foreldre og undersøker med barnehagen hva som er deres vurdering av Ola og hans behov når det gjelder lek og samhandling med de andre barna.

På bakgrunn av dette vurderer kommunen at Ola har behov for tilrettelegging, i tillegg til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen fatter derfor to vedtak.
  1. spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a, som følger PP-tjenestens anbefaling
  2. tilrettelegging av barnehagetilbudet etter § 19 g, hvor de vurderer at Ola har behov for assistent. 

Ola kan da få hjelp når han deltar i lek med de andre barna. Det organiseres mindre grupper som gjør at også Ola kan delta i og ha nytte av de samme aktivitetene som de andre barna.

Eksempel 3:

Kevin har brukket foten. Foreldrene ønsker at det skal tilrettelegges for ham i barnehagen i den tiden han må bruke gips og henvender seg derfor til kommunen. Kommunen fatter vedtak om at Kevin ikke har rett til et tilrettelagt barnehagetilbud etter § 19 g, da forholdet er av forbigående art. Barnehagen og foreldrene blir seg imellom enige om hvordan Kevin sine forbigående behov kan ivaretas best mulig.

Eksempel 4:

Jakob er svaksynt. Barnehagen har nødvendig universell utforming. Lekene i barnehagen er ikke tilpasset barn med synsproblemer og det er derfor ofte vanskelig for Jakob å være med når de andre barna leker. Kommunen vurdere at tilgang til andre typer leker vil hjelpe Jakob og gjøre det lettere for ham å delta i leken. Kommunen fatter derfor vedtak etter § 19 g om at det skal kjøpes inn tilpassede leker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!