Vurdering, vitnemål, kompetansebevis og eksamen - hørselshemmede i videregående

Alle elever har rett til vurdering. Retten til vurdering innebærer retten til underveis­vurdering, retten til sluttvurdering og retten til dokumentasjon av opplæringen. Elever som har hatt opplæring etter § 3-9, vurderes etter de tre læreplanene som hører særskilt til denne paragrafen.

Dersom den hørselshemmede eleven har individuell opplæringsplan, skal sluttvurderingen gjøres etter de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget, altså ikke etter målene satt i den individuelle opplæringsplanen.

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak for vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan.

Les mer om vurdering

Vitnemål og kompetansebevis

I videregående opplæring får elevene kompetansebevis på at de har fullført opplæring dersom ikke vilkårene for å få vitnemål eller fag-/svennebrev er oppfylt.

Dersom sluttvurdering ikke er mulig for en elev i videregående opplæring, skal eleven ha dokumentasjon ført i samsvar med forskrift til opplæringsloven § 3-45 og § 3-46. 

Vitnemål og kompetansebevis

Tilrettelegging til eksamen

En hørselshemmet elev kan ha behov for tilrettelegging til eksamen. Bruk av hjelpemiddel og særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-31 og 3-32. For lærlinger og lærekandidater gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-64.

Hørselshemmede elever kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ferdigheter. Derfor kan det være et behov for å få tilrettelagt eksamen. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret.

Noen tilretteleggingstiltak skal føres på vitnemålet. Det er derfor viktig at elevene får informasjon om dette i forkant, slik at de kan ta et reelt valg når det gjelder hva som er hensiktsmessige tilretteleggingstiltak.

Eksempler på tiltak for tilrettelegging kan være

 • utvidet tid
 • opplesning av tekst
 • forklaring av ord og uttrykk
 • bruk av lytteprøve ved muntlig prøve byttes ut med lesing av ukjent tekst
 • eget rom til disposisjon
 • bruk av hjelpeprogrammene Lingdys/Lingright
 • lyd på øre ved tinnitus
 • digitale hjelpemidler og opplæring i disse
 • tolk - tegnspråktolk/skrivetolk
 • skrivehjelp
 • endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig og visa versa der det er mulig
 • informasjon om hørselshemming til sensor ved muntlige eksamener

Skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten eller Statped for å få mer informasjon om tilrettelegging av prøver og eksamener for hørselshemmede elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!