Spesialundervisning - hørselshemmede i videregående

Dersom eleven ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplærings­tilbudet, har .han eller hun rett til spesialundervisning

God kartlegging er basis for en sakkyndig vurdering, som igjen er grunnlaget for et enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er nødvendig med hørselsfaglig kompetanse for å gjennomføre en slik kartlegging. Dersom kommunen ikke har slik kompetanse, kan de søke Statped om bistand. Etter at det er fattet vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, skal skolen utforme en individuell opplæringsplan. Nærmere om sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan finnes i veilederen om spesialundervisning.

Mulighet for å ta ut retten til videregående opplæring over flere år

Selv for en elev med gode faglige forutsetninger kan det være aktuelt å vurdere om det er behov for å fordele opplæringen over flere år. Ifølge opplæringsloven § 3-1 femte ledd har elever som har rett til spesialundervisning, og elever som har tegnspråk, rett til inntil to år ekstra tid dersom eleven har behov for dette for å nå sine opplæringsmål. Før fylkes­kommunen fatter slikt vedtak, skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Det er mange måter å ta ut den utvidete tiden på. Individuelle variasjoner i forhold til hva den enkelte eleven ønsker, timeplaner og lærerressurser vil være avgjørende for hvordan en eventuelt utvidet tid organiseres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!