Søknadsprosedyrer - hørselshemmede i videregående

Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne eller elever som skal ha tegnspråklig opplæring, skal søke om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring. 

Søknadsprosedyrene knyttet til videregående opplæring er beskrevet på www.vilbli.no.

Kommunen skal, med elevens samtykke, varsle fylkeskommunen om at det kommer en søknad om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring innen 1. februar året før eleven skal starte på videre­gående skole.

Les mer om dette i Fase 3 veileder for spesialundervisning  

Dersom en elev har behov for særskilt tilrettelegging, skal det legges ved en ny sakkyndig vurdering for opptak til videregående skole. Den kommunale PP-tjenesten er sakkyndig instans. Dette innebærer også at når en elev søker opplæring i og på tegnspråk, så skal PP-tjenesten foreta en sakkyndig vurdering som utreder hvilke opplæringsbehov eleven har. Elevens egen oppfatning av språklig identitet skal ha avgjørende vekt.

Forskrift til opplæringsloven § 6-18

Eleven som søker om opplæring i og på tegnspråk, må ha med i søknaden om opplær­ingen skal foregå i et tegnspråklig miljø, det vil si på en knutepunktskole, eller om det skal være opplæring med tolk.

Fylkeskommunen i elevenes bostedsfylke har ansvar for at elevene får den videre­gående opplæringen de har krav på. Fylkeskommunen har ikke anledning til å avslå søknad til en knutepunktskole dersom det er elevens førstevalg og den sakkyndige vurderingen anbefaler dette.

Eleven sender søknaden til fylkes­kommunen der han eller hun er bosatt. Når eleven søker til en knutepunktskole, sender hjemfylket til eleven søknaden videre til fylket som har knutepunktskolen. Fylkeskommuner som har knutepunktskoler, samordner inntaket til disse skolene.

Søknader til Briskeby videregående skole og kompetansesenter as eller Signo skole- og kompetanse­senter er det på samme måte om inntak på særskilt grunnlag til fylkeskommunen der eleven er bosatt.

Dersom eleven må flytte hjemmefra for å gå på en knutepunktskole, må det framgå av søknaden at den også omfatter søknad om botilbud. Fylkeskommunen har et økonomisk ansvar for utgifter til kost og losji for elever som får opplæring etter opplæringsloven §3-9, og som må flytte hjemmefra.

Rett til botilbud er bare knyttet til opplæring etter § 3-9 i opplæringsloven. Hvis eleven har behov for oppfølging utover skoletiden, i bolig eller på fritiden, skal dette synliggjøres i søknaden og omtales i den sakkyndige vurderingen. Fylkeskommunen har det økonomiske ansvaret for utgifter til opphold for elever som får opplæring etter opplæringsloven § 3-9.

Faser i saksgangen - veileder for spesialundervisning

Søknader med fortrinnsrett på vilbli.no

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

Inntak til knutepunktskolar for teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

§ 6-40 Vilkår for inntak til knutepunktskolar

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!