Videregående opplæring for hørselshemmede

Elever med nedsatt hørsel som får opplæring i fylkeskommunale videregående skoler skal ha opplæring etter ordinære læreplaner. For å sikre disse elevene et forsvarlig utbytte av undervisningen, er det viktig at det er gjennomført teknisk, fysisk, psykososial og pedagogisk tilrettelegging.

§ 3-9 i opplæringsloven 

Å være lærer til en elev med hørselshemming er en krevende oppgave, og det tar tid å opparbeide nødvendig kompetanse. Lærere til hørselshemmede elever bør få tilbud om kurs og etter- og videreutdanning for å kvalifisere seg for oppgaven.

Opplæring etter § 3-9 i opplæringsloven

Læreplanverket og læreplanene for hørselshemmede er bindende og kan ikke velges bort. Elever som får opplæring i og på tegnspråk, er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk og i skriftlig sidemål. Eleven må selv søke om fritak, og det skal fattes et enkeltvedtak om dette.

Videregående skole med tegnspråktolk

Elever som får opplæring i og på tegnspråk på en videregående skole med tegnspråktolk, følger ordinære læreplaner. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir tilsatt tolker. Alle aktiviteter som finner sted i skolens regi, er å regne som opplæring, også arrangementer som finner sted på ettermiddags- og kveldstid. Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til tolk ved slike arrangementer. Det er formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig kompetanse, kan de søke Statped om slik bistand.

Knutepunktskoler

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som tilbyr opplæring til døve og sterkt tunghørte i et tegnspråklig miljø, og opplæring i læreplanene som er utarbeidet for tegnspråklige elever. Undervisningen foregår dels i egne tegnspråklige grupper, og dels i klasser med hørende elever der det benyttes tegnspråktolk. For elever som får opplæring i og på tegnspråk på knutepunktskolene, er det utarbeidet egne læreplaner i følgende fag:

  • engelsk for hørselshemmede
  • norsk for hørselshemmede
  • tegnspråk

Knutepunktskolene samarbeider med andre videregående skoler for å kunne tilby elevene bredest mulig valg av utdanningsprogram, samtidig som elevene har basis i et tegnspråklig miljø ved knutepunktskolen. Se www.vilbli.no for mer informasjon om knutepunktskolene. Retten til opplæring etter § 3-9 gjelder bare elever – ikke lærlinger og lærekandidater.

Private skoler for hørselshemmede

Det fins to private skoler for hørselshemmede. Skolene er landsdekkende. 

  • Briskeby videregående skole as gir opplæringstilbud til elever med hørselshemming som velger opplæring i et talespråklig miljø.  Skolen følger ordinære læreplaner, har botilbud og tett oppfølging av elevene i fritiden.
  • Signo skole og kompetansesenter gir tilbud om opplæring til hørselshemmede elever med ulike funksjonshemminger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!