Lærlinger og lærekandidater - hørselshemmede i videregående

På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene består en del av opplæringen av at eleven er i lære ved en bedrift. Læretiden er en kombinert opplæring av ferdigheter innen et konkret yrke/håndverk og verdiskapning. Å sikre den hørselshemmede lærlingen eller lære­kandidaten en god kommunikasjonssituasjon er vesentlig for utbyttet av opplæringen.

Informasjon på arbeidsplassen om hvordan de skal tilrettelegge kommunikasjonen, er hensiktsmessig. Veilednings- og møtesituasjoner bør tilrettelegges med tanke på at lærlingen/lærekandidaten både skal ha muligheter til å oppfatte og forstå det som blir formidlet, og til å delta aktivt i diskusjoner med kolleger. Bruk av tegnspråktolk i ulike situasjoner kan være aktuelt. Lærlinger har imidlertid ikke rett på tolk. Det varierer fra fylke til fylke om det er skoleeieren eller NAV Hjelpemiddelsentral som dekker dette. Skolen kan ta kontakt med NAV Hjelpemiddel­sentral for å undersøke hvordan praksis er i deres fylke.

Lærlinger har ikke rett til spesialundervisning. Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. I så fall skal det utarbeides en individuell opplæringsplan. Både lærlinger og lærekandidater er omfattet av det alminnelige prinsippet om tilpasset opplæring, og skal ha samme tilgang til PP-tjenesten som elever i videregående opplæring.

Bedrifter som har ansvar for lærlinger/lærekandidater med hørselshemming, kan få tilbud om oppfølging og veiledning fra PP-tjenesten. Dette må i så fall skje i samarbeid med lærlingen eller lærekandidaten. Lærlinger og lærekandidater kan også få særlig tilrettelegging av fag- og svenneprøven og kompetanseprøven, for eksempler på tiltak. Behov hos lærlingen/lærekandidaten og særtrekk ved lærefaget er styrende for hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. PP- tjenesten kan ta kontakt med Statped og få hjelp til å informere og veilede bedriftene i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for lærlingen eller lærekandidaten.

Eksempel

Ola er døv, 17 år og lærling i et tømrerfirma. Ola bruker bare tolk på nye oppdrag der veilederen hans skal gi instruksjoner om læringsmål, eller når oppdrag skal oppsummeres, og arbeidet hans skal vurderes. Ellers foregår kommunikasjonen mellom Ola og kollegaene mest gjennom enkelte tegn og skrevne beskjeder. Kollegene er flinke til å involvere ham. Selv om de ikke snakker samme språk, er alle villige til å strekke seg for å kommunisere. Da bedriften bestemte seg for å ta inn Ola, ble det arrangert et informasjonsmøte for å gjøre bedriften og de ansatte oppmerksom på de utfordringer de kunne komme ut for. Ola deltok selv på møtet, og han fikk en fast kontaktperson som han kunne gå til hvis det var noe han var usikker på. I tillegg fikk alle ansatte et helgekurs i tegnspråk. Kontaktpersonen fikk ytterligere skolering i tegnspråk.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!