Teknisk tilrettelegging for hørselshemmede

Der barn og unge kan bruke tekniske hjelpemidler, må de få tilgang til optimal forsterkning av lyden gjennom godt tilpassete høreapparater eller cochleaimplantat.

Vi anbefaler at bruk og vedlikehold av og opplæring i bruk av teknisk utstyr er en del av den individuelle opplæringsplanen til eleven dersom han eller hun har spesialundervisning. 

Barn og unge med hørselshemming kan ha behov for teknisk tilrettelegging av lokalene de oppholder seg i. Eksempler på aktuelle tekniske hjelpemidler er hørsels­teknisk utstyr med mikrofoner, teleslynge og/eller bruk av FM-anlegg/digital lydoverføring.

Lydutjevningsanlegg i barnehager og på skoler kan også være aktuelt. Lydutjevningsutstyr brukes ofte når barnet eller eleven ikke kan eller ikke ønsker å bruke høreapparat. Det fører dessuten til bedre lytteforhold for alle i gruppen. Å bruke mikrofoner bidrar til bedre talestruktur i en gruppe; bedre turtaking og kun en som snakker om gangen. 

Hvem har ansvar for hva?

  • NAV Hjelpemiddelsentral låner ut hørselsteknisk utstyr og gir råd om tekniske muligheter i bygningene.
  • Barnehagen eller skolen har det daglige ansvaret for bruk og vedlikehold av teknisk utstyr, med unntak av høreapparat og cochleaimplantat som er høresentralenes ansvar.
  • Høresentralene har ansvar for den medisinske og tekniske oppfølgingen av barn og unge med høreapparater.
  • Medisinsk, teknisk og poliklinisk audiopedagogisk oppfølging av barn og unge med cochleaimplantat skjer på Rikshospitalet for brukere fra hele landet.
  • Barnehagen eller skolen bør vurdere om det eksisterende brannvarslingsanlegget gir tilstrekkelig trygghet, eller om det må installeres særskilt varsling. De som har nedsatt hørsel må gjøres kjent med varslingsanlegget og hvordan de skal forholde seg i varslings­situasjoner.

Søknad om hjelpemiddel

Søknad om hjelpemiddel fremmes på eget skjema og sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Det er foreldrene eller eventuelt eleven selv som søker. Søknaden bør skrives i samråd med skolen, PPT og Statped. Hvis eleven har en individuell plan (IP), brukes planen som dokumentasjon i søknaden.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!