Vurdering med eller uten karakter - hørselshemmede i grunnskolen

Hørselshemmede elever kan fritas for vurdering med karakter i fag, eller de kan få individuell opplærings­plan. Det er viktig å være klar over konsekvensene av å ikke få karakterer i fag. 

Når en elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Skoleeier skal sørge for at eleven og foresatte får nødvendig informasjon om konsekvensene av hva vurdering med og uten karakter inne­bærer for eleven. Selv om eleven ikke skal ha vurdering med karakter, har eleven rett på opplæring og læringsfremmende underveisvurdering.

Dokumentasjon av opplæring

I grunnskolen får alle elevene vitnemål, uansett om de velger vurdering med karakter eller ikke. Les mer om føring av vitnemål i grunnskolen.

Tilrettelagt eksamen

En hørselshemmet elev kan ha behov for tilrettelegging av eksamen.

Hørselshemmede elever kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ferdigheter Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene, og de bør gjennomføres på prøver i løpet av skoleåret.

Noen tilretteleggingstiltak føres eksplisitt på vitnemålet. Det er viktig at elevene informeres om dette i forkant, slik at de kan ta et reelt valg i forhold til hva som er hensiktsmessige tilretteleggingstiltak.

Eksempler på tilretteleggingstiltak er

 • utvidet tid
 • opplesning av tekst
 • forklaring av ord og uttrykk
 • bruk av lytteprøve ved muntlig prøve byttes ut med lesing av ukjent tekst
 • eget rom/hvilerom til disposisjon
 • bruk av hjelpeprogrammene Lingdys/Lingright
 • lyd på øre ved tinnitus
 • digitale hjelpemidler og opplæring i disse
 • tolk - tegnspråktolk/skrivetolk
 • skrivehjelp
 • endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig og visa versa der det er mulig
 • informasjon om hørselshemming til sensor ved muntlige eksamener

Skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten eller Statped for å få informasjon om tilrettelegging av prøver og eksamener for hørselshemmede elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!