Spesialundervisning - hørselshemmede i grunnskolen

Dersom eleven ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har han eller hun rett til spesialundervisning. Ekstra personalressurser, behov for særskilt kompetanse eller hørselstekniske hjelpemidler er eksempler på tiltak.

God kartlegging er basis for en sakkyndig vurdering, som igjen er grunnlaget for et enkeltvedtak om spesialundervisning Det er nødvendig med hørselsfaglig kompetanse for å gjennomføre en slik kartlegging. Dersom kommunen ikke har slik kompetanse, kan de søke Statped om bistand. Etter at det er fattet vedtak om spesialundervisning, skal skolen utforme en individuell opplæringsplan.

Mer om sak­kyndig vurdering og individuell opplæringsplan finnes i veilederen om spesial­undervisning.

Dersom eleven har en individuell plan, er den individuelle opplæringsplanen vedlegg til denne planen. 

Spesialpedagogiske tiltak

Elever med hørselshemming kan ha spesielle utfordringer når det gjelder å tilegne seg og utvikle språk. Dette kan gjelde både talespråk og tegnspråk. Uavhengig av hvilket språk elevens opplæring foregår på, vil mange hørselshemmede elever ha behov for spesial­undervisning knyttet til dette. Man må være særlig oppmerksom på hvorvidt eleven utvikler ordforråd, begreper og uttrykk knyttet til det enkelte faget.

Elever som får spesialundervisning, har rett til det samme timetallet som andre elever. Behovet for særskilte, individuelle tilpasninger må avveies mot de vanlige bestemmelsene om opplæringens innhold. Eleven skal følge vanlig fag- og timefordeling så langt det er mulig.

Elever som har enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-1, og som i tillegg oppfyller vilkåret i forskrift til opplæringsloven § 1-1 bokstav d eller 1-3 bokstav a, har rett til å få de timene som følger av gjeldende læreplaner. Skolen eller skoleeieren kan ikke velge å tilby enkeltelever flere timer i uken enn det ordinære timeantallet uten lovhjemmel. Kommunen kan imidlertid fastsette at alle elever på et gitt trinn i grunnskolen skal ha et høyere timeantall i uken.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!