De pedagogiske tilbudene - hørselshemmede i grunnskolen

De fleste elever med hørselshemming går i kommunale grunnskoletilbud. Tilpasset opplæring skal sikre at alle elever med hørselsvansker utvikler grunnleggende ferdigheter og når kompetansemålene i Læreplanverket.

Hørselshemmede elever, uavhengig av skoletilbudet, kan ha rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringsloven § 2-6. Dette er ikke spesialundervisning, men ordinær opplæring i og på tegnspråk med egne læreplaner.

Kommunen kan bestemme at opplæring i og på tegnspråk skal gis på en annen skole enn nærskolen. Kommunen kan likevel ikke bestemme at tilbud etter § 2-6 skal gis utenfor kommunen, hvis dette ikke samsvarer med foreldrenes ønsker.

Kommunal grunnskole

Flere kommuner har bygd opp og tilbyr opplæringstilbud som er særskilt tilrettelagte for hørselshemmede elever. I varierende grad har disse skolene kompetanse på og er tilrette­lagt for tegnspråklige elever og tunghørte elever.

Det finnes i dag flere ulike kommunale tilbud, nemlig

  • ordinær opplæring i nærskolen
  • særskilt tilrettelagte «hørselsklasser» ved ordinære grunnskoler
  • egne skoler for hørselshemmede

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der de bor. Opplæringsloven § 2-6 representerer et unntak fra denne hovedregelen ved at kommunen kan bestemme at tegnspråkopplæring skal gis på en annen skole enn den eleven sogner til etter opplæringsloven § 8-1. Bakgrunnen for et slikt unntak er at det kan være hensiktsmessig for mange kommuner å samle tegnspråk­kompetansen og tegnspråkopplæringen på én eller noen få skoler.

En avgjørelse om at opplæringen skal foregå på en annen skole enn den som ligger nærmest, er bestemmende for elevens rettigheter og plikter, og det må fattes et enkeltvedtak. Vedtaket må være skriftlig, begrunnet og kunne påklages etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dersom kommunen bestemmer at opplæringen skal være på et annet sted enn på nærskolen, kan elevens foreldre velge at eleven ikke skal motta opplæring etter opplæringsloven § 2-6. Eleven vil da ikke ha rett på opplæring etter opplæringsloven § 2-6, men beholde retten til å gå på den skolen som ligger nærmest. I så fall kan eleven ha rett på spesial­undervisning etter opplæringsloven § 5-1. Ifølge Ot.prp. nr. 40 (2007-2008) «vil kommunen ha plikt til å gi eleven forsvarleg utbytte av opplæringa. Dette kan innebere plikt til å gi spesialundervisning som delvis består av teiknspråkopplæring.» (s. 33).

Tilbud fra Statped

Statped tilbyr deltidsopplæring flere steder i landet. Dette er et opplæringstilbud etter reglene om alternativ opplæringsarena til elever som har behov for eller ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø i deler av skoletiden. Omfanget av deltidstilbudet varierer fra 2 til 10 uker av skoleåret. Deltidsopplæring kan også innbefatte fjernundervisning og også kombineres med tegnspråkopplæring for foreldre.

Statped har også tilbud om elevkurs av kortere varighet for tunghørte elever.

Kurs og konferanser hos Statped

Statped oppretter samarbeidsavtale med elevens hjemkommune når tjenesten som gis, er langvarig.

Privat grunnskoletilbud

Signo skole og kompetansesenter driver en privat grunnskole som gir tilbud til hørselshemmede elever med tilleggsfunksjonshemminger, se Signos hjemmeside.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!