Overgangen til skole

Tilrettelegging i form av tekniske, fysiske og pedagogiske tiltak er nødvendig for å sikre barn med hørselshemming et likeverdig opplæringstilbud. Det er derfor viktig at disse tiltakene videreføres når barnet begynner på skolen.

Det er viktig med gode rutiner for informasjonsdeling mellom barnehagen og skolen. En slik deling av informasjon må alltid være basert på samtykke. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for å utforme et pedagogisk tilbud som er tilpasset barnet. Behovet for ekstra tiltak for enkelte elever vurderes av en sakkyndig instans.

Mange av tiltakene kan det ta lang tid å gjennomføre. Det kan være vanskelig å få tilsatt tegnspråkkyndig personale for skoler som har elever som skal ha opplæring etter § 2-6 i opplæringsloven. Det anbefales at barnehagen tar initiativ til et møte mellom foreldre, barnehagen, skolen, PP-tjenesten og Statped ett år før barnet skal begynne på skolen. Det kan være behov for at skolen må kvalifisere personalet for denne oppgaven. I så fall innebærer det at dette forberedelsesarbeidet må begynne enda tidligere, senest et par år før barnet skal begynne på skolen.

Her er de viktigste tiltakene med tanke på skolestart:

 • Visuell og auditiv støy i aktuelle lokaler kartlegges og reduseres.
 • Etterklangstid i undervisningsrom måles og eventuelt utbedres.
 • Teknisk utstyr til bruk i undervisningssituasjonen vurderes, søkes om og eventuelt monteres. Opplæring i bruk og vedlikehold gis til personalet som skal bruke utstyret.
 • Informasjon formidles om barnas spesielle behov. Informasjon om enkeltbarn gis etter samtykke fra de foresatte.
 • Kvalifisert personale finnes ved skoler som mottar barn som skal ha opplæring i og på tegnspråk.

Det er av stor betydning at lærere som skal undervise elever med nedsatt hørsel, har kunn­skap om hørselshemming og undervisning av hørselshemmede elever, og at de forstår hva hørselshemming kan innebære. Det er viktig at pedagogene eventuelt har fått tilbud om slik opplæring før de møter den hørselshemmede eleven. Statped tilbyr ulike typer kurs til pedagoger. Kommunen kan ta kontakt med Statped om hvilke muligheter som foreligger.

Planlegging av skolestart for barn med hørselstap - fra barnehage til skole
TidspunktAktiviteter
Høsten to år før skolestart
 • Sakkyndig vurdering - behov for tale og lyttetrening og/eller tegnspråkopplæring etter § 2-6, i barnehage og skole.
 • Vurdere kommunens tilgjengelige hørsels­faglige kompetanse og tegnspråk­kompe­tanse.
 • Rekruttering og økonomiske rammer for ev. videreutdanning av lærer(e) må avklares
Våren før siste år i barnehagen Møte mellom ansatte i barnehage, skole, PPT (ev. Statped) og foreldre.
Høsten ett år før skolestart

Møte mellom skoleeier, NAV hjelpemiddel­sentral, PPT og ev. Statped samt foreldre.

Agenda:

 • avklare krav til og valg av undervisningsrom,
 • måling av etter­klang,
 • behov for bygnings­messige tiltak
 • søknad om teknisk utstyr; frister kan variere
Vinteren før skolestart Sakkyndig vurdering som tar stilling behovet for tale- og lyttetrening og/eller opplæring i og på tegnspråk, ev. alternativ opplæringsarena (deltids­opplæring i Statped)
Januar Vurdere behovet for og ev. å søke Statped om tjenester (kurs, rådgivning, elevkurs, kurs for pedagoger og foreldre, deltidsopplæring etc.) Søknadsfrist for deltidsopplæring er 1. februar.
Våren

Sikring av at akustisk regulering av undervis­ningsrom og nødvendig teknisk utstyr vil være på plass før skolestart.

Overføringsmøte mellom barnehage og skole med utveksling av informasjon. NB! Samtykke fra foreldre.
Våren før skolestart, ev. høsten på 1. trinn Kursing av personale (hørselsfaglige emner),
jf. kurs fra Statped og NAV hjelpemiddelsentral
August Informere /kurse hele personalet om hørselstap - konsekvenser og tiltak.

Sjekkliste

 • Støy i barnehagen, både visuell og auditiv er kartlagt
 • Støy i barnehagen, både visuell og auditiv er redusert
 • Barnegruppen deles som et ledd i den pedagogiske tilretteleggingen

Spesialpedagogisk hjelp

 • Barnets behov for spesialpedagogisk hjelp er vurdert
 • Det foreligger en plan som redegjør for den spesialpedagogiske hjelpen til barnet
 • Det psykososiale miljøet i barnegruppen er kartlagt og vurdert
 • Planleggingen av skolestart er i gang i god tid før barnet skal begynne på skolen
 • Barnehagen har kvalifisert personale, eventuelt med tegnspråkkompetanse
 • Individuell plan (IP) er vurdert

Eksempel

Kari er seks år og skal begynne på skolen. Hun har hatt cochleaimplantat fra hun var to år. PP-tjenesten har i samarbeid med fagpersoner fra Statped foretatt jevnlig kartlegging og testing av Karis språklige utvikling. Testene viser at hun fremdeles er forsinket i sin språklige utvikling i forhold til barn på samme alder. Det er foreslått konkrete tiltak for hjelp og støtte på skolen. I klassen blir det 15 elever, og det er søkt om lydutjevningsanlegg. Kari har fått et vedtak på to timer spesialundervisning per dag. Spesialundervisningen brukes til språkstimulering i form av begrepsinnlæring, utvikling av ordforrådet og lese- og skriveopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!