Rettigheter for blinde og sterkt svaksynte

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet.

Opplæring i ferdigheter i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler kan være viktige forutsetninger for at eleven utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livet, arbeide og delta i felleskapet i samfunnet slik det er beskrevet i formålsparagrafen i opplæringsloven.

Opplæring i ferdighetene er også viktige for å kunne oppfylle Kunnskapsløftet, både generell del og læreplaner for fag. Det skal ligge en sakkyndig vurdering til grunn for vedtaket om en slik type opplæring. 

På grunnskolen har elevene til inntil 1525 timer i tillegg til den ordinære timerammen gitt av fag- og timefordelingen. I videregående opplæring har eleven rett til inntil 456 timer i tillegg til den ordinære timerammen.    

Retten til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10 er nærmere beskrevet i Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-9-2012.

Opplæring i ADL-ferdigheter

Opplæring i ADL (Aktiviteter i dagliglivet) omfattes ikke av opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10. Mange blinde og sterkt svaksynte elever kan likevel ha behov for ekstra oppfølging når det gjelder ADL-ferdigheter. ADL-trening kan regnes som opplæring når tiltaket gis under skolens ansvar og ledelse, og tiltaket er en del av individuelle opplæringsplan (IOP) og er hjemlet i enkeltvedtak om spesialundervisning.

Det er derfor viktig at skolen, i samarbeid med hjemmet, retter særlig oppmerksomhet mot elevens utvikling på dette området. Du kan lese mer om ADL-trening i Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning.

Nødvendig utstyr

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Skoleeier har ansvaret for å stille dette til rådighet.

Nødvendig utstyr, inventar og læremidler, opplæringsloven § 9-3

Rett til å gå på nærskolen

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte har som alle andre elever rett til å gå på nærskolen. Dersom eleven blir tilbudt å gå på en annen skole, fordi den andre skolen for eksempel har bedre kompetanse punktskriftopplæring, må foreldrene eller eleven samtykke i at eleven skal bytte skole. Det er skoleeier som har ansvaret for at elevens rettigheter etter opplæringsloven oppfylles.

Opplæringsloven §13-10  - Ansvarsomfang

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!