Opplæring - punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

Opplæring i ferdigheter i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler gir eleven mulighet til å utvikle kompetanse som reduserer konsekvensene av synsnedsettelsen.

Synshemning begrenser blant annet å ta seg fram og å gjøre erfaringer gjennom aktivitet, visuell imitasjon og samhandling. Nedsatt syn begrenser også tilgangen til informasjon og muligheten for kommunikasjon. Å være blind eller sterkt svaksynt har store konsekvenser for elevens muligheter til læring og utvikling.

Mange elever har behov for opplæring i alle de tre ferdighetene, mens andre vil bare trenge opplæring i en eller noen av de tre ferdighetene. Det er elevens behov og forutsetninger som må være styrende for hvilke ferdigheter det skal arbeides med, og hvilke mål som skal prioriteres på hvert nivå.

Ferdighetene utfyller hverandre

De tre ferdighetene kan ses som en helhet. Elevens utvikling innenfor én ferdighet kan påvirke utviklingen i en annen. Utvikling av romforståelse i mobilitetsopplæringen kan virke positivt inn på elevens evne til å orientere seg taktilt på en bokside, og omvendt. Sammen med universell utforming og tilrettelegging på skolen og i samfunnet generelt, kan gode kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i ulike faglige og sosiale aktiviteter.

Ferdighetene er i sammenheng med læreplaner i fag

Det er viktig å se elevens arbeid i sammenheng med det som står i læreplaner for fag. Når klassen har kroppsøving, er opplæring i mål og teknikker i mobilitet viktig for at eleven skal kunne finne fram i garderoben og holde orden på egne eiendeler. Opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler må legges opp slik at eleven så langt som mulig behersker de kompenserende ferdighetene og teknikkene som kreves for å delta på en likeverdig måte i klassens aktiviteter.

Læreplanverket

Hver ferdighet har flere tema

Temaene innenfor hver ferdighet utfyller hverandre og kan ses i sammenheng. Progresjonen er beskrevet på tre nivåer som bygger på hverandre. En elev kan være på ulike nivåer innenfor hvert tema, og på tvers av temaer og ferdigheter.

Det bør legges til rette for at eleven gjennom å utvikle gode kompenserende ferdigheter skal få en tilfredsstillende faglig og sosial utvikling. Dette kan igjen danne grunnlag for at eleven skal oppnå kompetansemål i fag og leve et aktivt og selvstendig liv.

Aldersuavhengig

Nivåene i opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler er uavhengig av alder. De er derfor relevante for alle elever som er blinde eller sterkt svaksynte, inkludert elever med ulike tilleggsvansker, og elever som får synsvansker i løpet av grunnopplæringen.

Opplæring i ADL omfattes ikke i opplæringsloven

Opplæring i ADL (Aktiviteter i DagligLivet) omfattes ikke av opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10. Mange blinde og sterkt svaksynte elever kan likevel ha behov for ekstra oppfølging når det gjelder ADL-ferdigheter. ADL-trening kan regnes som opplæring når tiltaket gis under skolens ansvar og ledelse, og tiltaket er en del av individuelle opplæringsplan (IOP) og er hjemlet i enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er derfor viktig at skolen, i samarbeid med hjemmet, retter særlig oppmerksomhet mot elevens utvikling på dette området. Du kan lese mer om ADL-trening knyttet til IOP i Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning.

Les mer om synshemmede og aktiviteter i dagliglivet på statped.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!