Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler for blinde og sterkt svaksynte

Blinde og sterkt svaksynte benytter en rekke tekniske hjelpemidler for å kompensere for synstapet. Effektiv utnyttelse av hjelpemidlene er en forutsetning for å kunne delta på likeverdige måter i opplærings- og fritidsaktiviteter.

Vanlige hjelpemidler for blinde og sterkt svaksynte

Tekniske hjelpemidler som er vanlige for blinde, omfatter blant annet mobilitetsstokk, punktskriftmaskin, klokke med taktil markering eller tale, måleredskaper med taktil markering eller auditiv tilbakemelding, og GPS med tale. For sterkt svaksynte kan de samme hjelpemidlene være aktuelle, men i tillegg kan de ha behov for klokke og måleredskaper med store tall og god kontrast, og for luper.

I skolesammenheng er datamaskin med tilleggskomponenter som skjermleser-program, leselist, punktskriver og skanner vanlige hjelpemidler for blinde. Mange sterkt svaksynte bruker en datamaskin med forstørringsprogram. Det kan også være aktuelt med elektronoptisk utstyr for å lese bøker eller se det som vises på tavla. Både blinde og svaksynte bruker avspillingsutstyr for lydbøker i DAISY-format. Noen nettbrett og smarttelefoner kan brukes med skjermlesersprogram, og leselister med mulighet for trådløs tilkobling til disse enhetene.

Tekniske hjelpemidler for synshemmede (statped.no)

I målbeskrivelsene er hovedvekten lagt på opplæring i mål og teknikker ved de hjelpemidlene som eleven benytter i den ordinære undervisningen. En del av de hjelpemidlene som brukes av sterkt svaksynte eller blinde, er ikke nevnt i dette kapitlet. Enkelte av disse hjelpemidlene hører naturlig hjemme innenfor punktskrift eller mobilitet. Det er elevens behov som bestemmer hvilke hjelpemidler det skal gis opplæring i. Andre hjelpemidler enn de som er nevnt, kan også være aktuelle. Hjelpemidler som brukes for å kompensere for funksjonsnedsettelse, lånes etter søknad ut av NAV Hjelpemiddelsentral i elevens fylke.

Synshemmede kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. I mange saker samarbeider NAV med Statped om å prøve ut hjelpemidler. På NAVs nettsider finner du regelverk og søknadsrutiner.

Bruk av datateknisk utstyr for synshemmede

En vesentlig del av opplæringen i bruk av tekniske hjelpemidler etter §§ 2-14 og 3-10 er opplæring i bruk av datateknisk utstyr. En som er blind eller sterkt svaksynt, bruker datamaskinen på en annen måte enn en seende.

Noen av forskjellene kan oppsummeres ved at blinde og sterkt svaksynte bruker tilleggskomponenter som kunstig tale, forstørring og/eller punktskrift for å lese tekst på skjermen. Blinde og sterkt svaksynte leser vanligvis sekvensielt eller lineært. De kan bare forholde seg til et svært begrenset utsnitt av skjermbildet om gangen, og de må bruke spesielle funksjoner for å forflytte seg til andre deler av skjermbildet. Det er ikke hensiktsmessig å bruke mus for en som er blind eller sterkt svaksynt. Alle kommandoer utføres vanligvis med hurtigtaster.

Dette kan gjøre det nødvendig med egen opplæring for en elev som er blind eller sterkt svaksynt. Eleven bør for eksempel lære å bruke hurtigtaster, og vil ha stor nytte av å bruke søkefunksjonen i et tekstbehandlingsprogram for å finne fram i et dokument.

Det er viktig at den som gir opplæring i bruk av digitale hjelpemidler, har relevant IKT-kompetanse. Videre er det nødvendig med kunnskap om tilleggskomponentene som brukes av synshemmede, og hvordan datamaskinen brukes uten syn eller med nedsatt syn.

Innhold og progresjon

Tabellene beskriver mål på tre nivåer og viser en progresjon i opplæringen. Noen elever kan ha en progresjon på alle nivåer, mens andre vil ha mål på første nivå som noe å strekke seg mot. Det er derfor viktig at pedagogen sammen med eleven og foreldrene prioriterer mål som eleven har nytte av og mulighet for å mestre. Eleven kan arbeide med mål på forskjellige nivåer innenfor hvert tema og på tvers av temaer og ferdigheter.

Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler er nødvendig for at eleven skal kunne kompensere for synshemningen. Dette vil bidra til at eleven får et godt utgangspunkt for å følge opplæringen i de ordinære fagene. For mange vil det derfor være en fordel å arbeide med alle ferdighetsmålene i tabellene nedenfor allerede i løpet av barne- og ungdomstrinnet. Elever som ikke når alle ferdighetsmålene i løpet av grunnskolen, må arbeide med disse målene i videregående opplæring.

Temaer innenfor bruk av tekniske hjelpemidler

Opplæring i tekniske hjelpemidler handler i hovedsak om at eleven lærer å bruke tastatur- og tekstbehandling for å skrive og redigerer elektronisk tekst, bruke spesialutstyr og spesialprogrammer mest mulig selvstendig og finne fram og hente informasjon på nettet, samt bruke internett for å kommuniserer med andre. Det kan for eksempel være å Søke etter ord og uttrykk i en tekst.

Tastatur- og tekstbehandling

Temaet omfatter effektiv bruk av datamaskinen for å skrive og redigere elektronisk tekst. Temaet omfatter også å holde orden på eget arbeid og å innarbeide gode og rasjonelle arbeidsmåter.

Kjennetegn på måloppnåelse, tastatur- og tekstbehandling

Nivå 1Nivå 2Nivå 3
 • Skriver bokstaver, tall og de vanligste skilletegnene
 • Bruker riktig fingersetting
 • Skriver ca. 100 tegn i minuttet
 • Bruker samtlige taster på et standard QWERTY- tastatur
 • Skriver ca. 200 tegn i minuttet
 • Retter feilskrevet tekst med Slett, bakover- og Delete- tastene
 • Utfører enkel redigering, som å merke, kopiere, klippe ut og lime inn tekst
 • Bruker stavekontroll for stavefeil i et dokument
 • Søker etter ord og uttrykk i tekst
 • Formaterer dokumenter ved å bruke overskrifter og kulepunkter
 • Bruker funksjonen søk/erstatt
 • Formaterer dokumenter for å tilpasse visuell layout, for eksempel kursiv, fet, nummererte lister
 • Kvalitetssikrer et ferdig arbeid med hensyn til visuelle virkemidler
 • Holder orden på filer og mapper og finner igjen dokumenter
 • Merker, kopierer, klipper og limer inn filer og mapper
 • Konverterer filer mellom ulike format
 • Har kjennskap til tabelloppsett
 • Leser og lager enkle tabeller
 • Leser og lager avanserte tabeller

Spesialutstyr og spesialprogrammer

Temaet omfatter ferdigheter i å bruke spesialutstyr og spesialprogrammer effektivt og mest mulig selvstendig.

Kjennetegn på måloppnåelse, spesialutstyr og spesialprogrammer

Nivå 1Nivå 2Nivå 3
 • Slår på og av aktuelt utstyr
 • Gjør enkle justeringer og innstillinger av programvare og utstyr
 • Arbeider selvstendig med utstyret
 • Setter inn papir i punktskriver
 • Tar utskrift av enkle tekster i punktskrift og visuell skrift
 • Bruker noterings- eller opptaksutstyr til å gjøre enkle notater i situasjoner der det ordinære utstyret ikke er tilgjengelig, for eksempel på ekskursjoner
 • Håndterer spesialutstyr og spesialprogramvare selvstendig
 • Finner og retter enkle feil
 • Håndterer noterings- eller opptaksutstyr på egen hånd
 • Bruker funksjonstastene på leselisten til å navigere i tekst
 • Bruker markørhentetastene på leselisten
 • Leser tekst på leselist med og uten markørfølging
 • Bruker funksjoner på leselisten til å vise attributter i tekst
 • Starter, stopper avspilling og justerer volum på en DAISY/lydbok- spiller
 • Navigerer fram og tilbake i en DAISY-bok, går til en bestemt side og bruker bokmerkefunksjon
 • Utfører avansert navigering ved hjelp av nivåstrukturen i en DAISY-bok
 • Kontrollerer batterinivået på DAISY-spilleren
 • Har erfaring med optiske hjelpemidler
 • Har erfaring med foto- og videokamera
 • Bruker optiske hjelpemidler for å optimalisere synsfunksjon
 • Utnytter foto- og videokamera som kompensasjon for nedsatt syn
 • Vurderer hvilke hjelpemidler som er aktuelle å bruke i ulike situasjoner
 • Starter og avslutter aktuelle programmer
 • Gjør nødvendige innstillinger i aktuelle programmer, f.eks. tilpasning av volum og talehastighet
 • Gjør avanserte innstillinger i aktuelle programmer, f.eks. bytter til et annet nivå for opplesning av tegn eller endrer innstillinger for visning av attributter (fet, kursiv osv.) på leselist
 • Kjenner til bruk av kalkulator
 • Kjenner til muligheten for å omgjøre tekst på papir til elektronisk tekst ved hjelp av skanner/kamera og OCR-program
 • Bruker kalkulator
 • Bruker skanner/kamera og et OCR-program for å gjøre om tekst på papir til elektronisk tekst
 • Kontrollerer og retter skannet tekst

Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

Temaet omfatter å kunne finne fram til og innhente informasjon på Internett og bruke e-post og Internett for å kommunisere med andre. Temaet omfatter også å kunne lage og lese tabeller og presentasjoner.

Kjennetegn på måloppnåelse, internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

Nivå 1Nivå 2Nivå 3
 • Leser enkle nettsider
 • Kjenner til søkemotorer og nettbaserte oppslagsverk
 • Bruker skjermleserprogram for å navigere ved hjelp av strukturen på nettsider
 • Bruker søkemotorer
 • Slår opp i databaser, for eksempel finner en bestemt bok på nlb.no
 • Finner artikler i nettbaserte oppslagsverk
 • Kopierer tekst fra en nettside til et dokument
 • Fyller ut et avansert nettbasert skjema
 • Reflekterer over hvordan nettsider presenteres på skjermen med og uten skjermleser
 • Leser og sender e-post
 • Leser og sender e-post med vedlegg
 • Kontrollerer avsender og kopimottakere i mottatt e-post 
 • Sender lenke som e-post
 • Kontrollerer mottaker ved sending av e-post
 • Sender e-post til flere mottakere
 • Kjenner til oppbygging og bruksområder for regneark
 • Bruker et regneark med få kolonner og rader
 • Navigerer i et regneark ved hjelp av tastaturet
 • Setter inn rader og kolonner i et regneark
 • Bruker formler i regneark til å gjøre utregninger
 • Bruker funksjoner i skjermleserprogram for å få informasjon om innhold i og oppsett av regnearket, for eksempel opplesing av rad- og kolonneoverskrifter
 • Kjenner til presentasjonsprogram
 • Leser en enkel presentasjon
 • Lager og viser en enkel presentasjon
 • Lager presentasjon med illustrasjoner og lyd

Organisering av opplæringen

Opplæring i bruk av et hjelpemiddel er viktig for å nå kompetansemål i fag. Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler innebærer ekstra timeressurser utover det ordinære timetallet. Elevens behov må være styrende for hvordan disse timeressursene fordeles, og hvordan opplæringen organiseres.

Vanligvis blir opplæringen organisert som individuelle økter. Denne opplæringen bør ses i sammenheng med fag. Gode ferdigheter i tastatur- og tekstbehandling og effektiv navigering i lydbøker vil komme til nytte i de fleste fag, mens bruk av regneark og kalkulator er nyttige verktøy i matematikkfaget. Før klassen skal gjennomgå bruk av regneark, kan det for eksempel være fornuftig at blinde og sterkt svaksynte elever får lære hensiktsmessige teknikker for å bruke regnearkprogrammet. På den måten blir eleven i stand til å følge klassens opplegg.

Det vil for eksempel være behov for ekstra opplæring i forbindelse med at eleven skal begynne å bruke datautstyr for første gang. Det kan da være hensiktsmessig å intensivere opplæringen for å lære nødvendige ferdigheter som tastaturbehandling (touch) og grunnleggende tekstbehandling. I dette tilfellet er det aktuelt med daglige arbeidsøkter på 15-20 minutter der eleven kan arbeide systematisk med innlæring av touch. Med en slik innsats over noen uker kan eleven bli i stand til å bruke datautstyret effektivt i ordinær opplæring.

Hvis det er en annen lærer som har opplæringen i bruk av regneark enn matematikklæreren, er det viktig at disse to samarbeider tett.

Eksempel på tilrettelegging av en aktivitet

Eksempel på tilrettelegging for opplæring av ferdigheter innenfor temaet Tastatur- og tekstbehandling.

Målbeskrivelse: Søke etter ord og uttrykk i en tekst

For en som er blind eller sterkt svaksynt, er det avgjørende å kunne søke etter ord og uttrykk for å kunne arbeide effektivt med elektronisk tekst. Eksemplet tar utgangspunkt i at eleven bruker Microsoft Word, og at han eller hun bruker et standard QWERTY-tastatur.

Eleven begynner med å åpne et tekstdokument. I Word er Ctrl+b hurtigtasten for å søke. Det er viktig at eleven bruker riktig fingersetting. Høyre lillefinger brukes for å trykke kontrolltasten, mens venstre tommel brukes for å trykke b. Hvis elevens hånd er for liten til at høyre lillefinger rekker kontrolltasten, kan hånden løftes fra utgangsposisjonen, og piltastene på tastaturet kan brukes som holdepunkt for å finne høyre kontrolltast.

Når dialogboksen Søk er åpen, kan eleven skrive inn en søkestreng og trykke Enter for å starte søket. Standardvalget i Word er nå å søke etter neste treff. Skjermleseren presenterer dette med å vise valget Neste søkeresultat. En som bruker leselist eller kunstig tale, vil ikke se teksten som ble funnet. Den vises først etter at eleven trykker Escape-tasten.

Teksten som ble funnet, vil nå vises, men den er merket. Merkingen oppheves ved å trykke Pil venstre eller høyre, avhengig av om markøren skal plasseres til venstre eller høyre for teksten som ble funnet.

Er det behov for å søke etter samme søkestreng flere ganger, kan hurtigtasten Ctrl+PgDn eller Ctrl+PgUp brukes. Disse tastekombinasjonene kan med fordel tastes med høyre hånd. Da vil venstre hånd være ledig til å lese på leselisten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!