Kurs og kompetanse - opplæring av blinde og sterkt svaksynte

Kommunen har ansvaret for at lærere har kompetanse til å undervise elever med synsvansker.  Statped tilbyr kurs og veiledning.

Opplæringen av eleven bør gis av pedagoger som har relevant synspedagogisk kompetanse.

§ 10-8. Kompetanseutvikling i Opplæringsloven

I en kunnskapsoppsummering, utført av NTNU Samfunnsforskning, der et stort antall publikasjoner er blitt undersøkt for å på opplæringspraksiser som fungerer godt for synshemmede barn og unge er det også funnet noe om sammenhengen av kompetanse, læringsutbytte og inkludering av synshemmede elever.

Synshemmede barn og unge opplever bedre læringsutbytte når klasselærerne har fått økt sin kompetanse om synshemming. Hvis klasselærer og støttelærer/spesialpedagog veksler mellom ansvaret for klasseundervisning og undervisning av eleven med synshemming, opplever de ofte å føle seg mer inkludert.

Synshemmede elever opplever inkludering når de får de samme ansvarsoppgavene som sine medelever, og de får bedre læringsutbytte når opplæringen skjer innenfor rammen av aktivitetene i det ordinære klasserommet. Å være et selvfølgelig og fast medlem i klassen eller gruppen fremmer også sosial deltakelse på skolen.

Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming

Statped tilbyr kurs og veiledning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke tjenester fra Statped hvis de ikke har nødvendig synspedagogisk kompetanse. Statped tilbyr kurs og veiledning til elever, foreldre, PP-tjeneste, skoler, pedagoger og andre aktuelle fagpersoner.

Statped har også en rekke veiledningsmateriell og læringsressurser tilrettelagt for blinde og svaksynte elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!