Grunnleggende ferdigheter for blinde og sterkt svaksynte

Blinde og sterkt svaksynte elever er avhengig av tekniske hjelpemidler for å kunne tilegne seg lærestoff og arbeide med kompetansemål. Tekniske hjelpemidler blir dermed også et nødvendig redskap for å utvikle elevens grunnleggende ferdigheter som å kunne lese og skrive, samt utvikle digitale ferdigheter.

Tekniske hjelpemidler og grunnleggende ferdigheter

For å kunne lese og skrive bruker de fleste elever som er sterkt svaksynte optiske hjelpemidler som luper, lupebriller eller forstørrende tv / lese-tv. Mange har også forstørringsprogram som forstørrer det som vises på dataskjermen. Elever som bruker punktskrift, får teksten på dataskjermen presentert som punktskrifttegn på en leselist, og de skriver ved hjelp av standard tastatur (QWERTY-tastatur) eller punktskrifttastatur. Mange blinde og sterkt svaksynte elever bruker kunstig tale i kombinasjon med punktskrift eller forstørring. Det er også vanlig at elevene bruker tilrettelagte lærebøker i DAISY-format sammen med lærebøker i visuell skrift eller punktskrift. DAISY-bøker leses på egne enheter for avspilling.

Les mer om syn og teknologi på statped.no

Med god tilrettelegging kan hjelpemidlene bidra til å gi elevene tilgang til digitale verktøy, medier og andre læringsressurser som brukes i skolen. Bruk av tekniske hjelpemidler kan også gjøre det mulig for synshemmede elever å kommunisere, skape digitale produkter og innhente og behandle informasjon på lik linje med medelevene.

For at elevene skal kunne gjøre seg effektiv nytte av de tekniske hjelpemidlene, kreves det systematisk opplæring og kontinuerlig oppfølging. Det skal være en kontinuerlig utvikling av elevens grunnleggende ferdigheter gjennom hele det 13-årige løpet. De grunnleggende ferdighetene skal integreres i opplæringen i alle fag. Opplæringen i kompenserende ferdigheter bør derfor ses i sammenheng med arbeidet med kompetansemål i læreplaner i fag.

Opplæring etter §§ 2-14 og 3-10 er ofte en forutsetning for at elever som er blinde og sterkt svaksynte skal kunne utvikle grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i Kunnskapsløftet.

Punktskrift og grunnleggende ferdigheter

Punktskrift brukes av personer som er blinde, og av personer som har så ned satt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte. Skriftsystemet brukes verden over og har notasjoner som er tilpasset ulike språk.

For at eleven skal kunne utvikle hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset ulike teksttyper og formålet med lesingen, må lærerne bruke metoder og materiell som er spesielt tilrettelagt for punktskriftsopplæringen. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler og andre uttrykksmåter.

Elevene skal også kunne skrive oversiktlige tekster for ulike formål. De skal kunne ta notater, redigere egne tekster og utvikle varierte skrivestrategier og fagspesifikke skriveferdigheter. Dette innebærer blant annet at elever som bruker punktskrift, må lære funksjonell tastaturbruk. De må også lære fagspesifikke symboler og tegn i punktskrift og standarder for oppsett og layout i fag som matematikk, norsk, naturfag og fremmedspråk.

Punktskrift

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Bruk av tekniske hjelpemidler er nødvendig for at blinde og sterkt svaksynte elever skal kunne utvikle digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter er viktig for å kunne tilegne seg faglig kunnskap og uttrykke egen kompetanse. Slike ferdigheter utgjør en vesentlig del av grunnlaget for læring både i og på tvers av fagene. Dessuten kan datateknisk utstyr kompensere for synshemningen.

Som regel er det mer komplisert og tidkrevende for synshemmede å bruke datamaskin med tilleggsutstyr. Det som raskt og enkelt kan gjøres med et museklikk av seende, kan være vanskelig eller umulig å utføre for synshemmede som bruker skjermleserprogram eller andre tilpasninger.

Dessuten er mange læringsplattformer og digitale læringsressurser ikke universelt utformet. Til en viss grad kan det være mulig å kompensere for dette ved å bygge opp høy kompetanse hos eleven i bruk av datateknisk utstyr, og da særlig å gjøre eleven i stand til å bruke Internett effektivt.

En motivasjonsfaktor kan være den store mengden informasjon som er tilgjengelig på Internett. Mye av informasjonen som finnes på Internett, er tilgjengelig også for synshemmede. Gode søkestrategier og detaljert kunnskap om eget utstyr kan bidra til en effektiv innhenting av relevant informasjon. Kunnskap om utstyret og programvaren er også avgjørende for å kunne presentere eget arbeid og for å kunne kommunisere med andre.

Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet

Utvikling av skriving som et redskap i kommunikasjon og for egen læring forutsetter ferdigheter i å kunne skrive funksjonelt med ulike skrivehjelpemidler. Eleven trenger kunnskap om hvordan punktskrift bør presenteres for å gi god lesbarhet. Ferdigheter innenfor temaet skriving av punktskrift er nødvendig for å utvikle den grunnleggende ferdigheten å skrive.

En elev som bruker punktskrift, bruker tastatur for å skrive, enten punktskrifttastatur eller vanlig tastatur. I begynneropplæringen i punktskrift er det naturlig at eleven bruker manuell punktskriftmaskin. Etter hvert som datateknisk utstyr introduseres, bør de fleste elevene begynne å skrive på vanlig tastatur etter touch-metoden. Også for sterkt svaksynte som ikke bruker punktskrift, er systematisk opplæring i touch viktig for å kunne skrive effektivt og samtidig ha en god arbeidsstilling. Gode tastaturferdigheter er en forutsetning for å kunne skrive raskt og effektivt.

Å kunne lese som grunnleggende ferdighet

Ferdigheter i å finne informasjon og kunne tolke, sammenholde og reflektere over innholdet i en tekst forutsetter gode lesestrategier i punktskrift. Lesestrategier har også sammenheng med å kunne orientere seg effektivt i tekst og arbeide på en fleksibel måte. Romforståelse, taktile ferdigheter og avkoding er nødvendig for at eleven skal kunne utvikle den grunnleggende ferdigheten å lese.

Et særtrekk ved lesing av digital tekst for en elev som er blind eller sterkt svaksynt, er at han eller hun ikke har samme oversikt over teksten som en som ser normalt. Dette gjelder lesing ved bruk av punktskrift på leselist, kunstig tale og forstørring.

Manglende oversikt gir spesielt utfordringer ved tekst som ikke kan leses sekvensielt, linje for linje. Hvis en elev som er blind eller sterkt svaksynt for eksempel skal lese en tabell, må han eller hun vite hvordan det er mulig å navigere horisontalt og vertikalt for å lese innholdet i hver enkelt celle.

Eleven kan redusere mangelen på oversikt ved å innarbeide gode strategier for å kunne bruke spesialprogramvare og spesialutstyr. Det er derfor nødvendig at eleven tilegner seg god forståelse for og nødvendig kunnskap om hvordan det datatekniske utstyret fungerer og kan utnyttes.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!