Overganger for barn med behov for ASK

Barnet med behov for ASK må oppleve sammenheng mellom barnehage og skole, og må få benytte sin alternative kommunikasjonsform fra første skoledag av. Derfor er det nødvendig med informasjon og opplæring til kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven med behov for ASK starter på skolen.

Når barnet begynner i barnehagen

I Barnehageloven § 1 står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan vi lese:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
Se rammeplan for barnehagen

For barn med spesielle behov kan oppstarten i barnehagen være mer utfordrende enn for andre barn. Barnehageloven § 39 presiserer at barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for ASK, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Samarbeid mellom foreldre, barnehagen, og eventuelt andre involverte instanser, bør etableres så snart det er bestemt at barnet skal begynne i barnehagen. Der barnet og nærpersonene rundt allerede er i gang med en alternativ/supplerende kommunikasjonsform, er det viktig at personalet i barnehagen får informasjon og opplæring i denne kommunikasjonsformen før barnet begynner. Der barnet ikke har kommet i gang med noen form for ASK, men man vet at det er aktuelt å starte opp, bør personalet få grunnleggende skolering i ASK. For de aller fleste av barna skal det planlegges spesialpedagogiske tiltak som inkluderer opplæring i bruk av ASK.

Se veilederen Spesialpedagogisk hjelp/rettigheter

Overganger innad i barnehagen og ved skifte av barnehage

Nærpersoner rundt barna med behov for ASK har ofte utviklet spesifikk erfaring og kompetanse om hvordan barna kommuniserer, og hvordan andre personer kan støtte barnets kommunikasjon. Viktige hensyn rundt tilrettelegging av barnets kommunikasjon bør filmes og videreføres til ny avdeling/base i barnehagen, eller fra en barnehage til en annen. Bytte av avdeling eller barnehage vil for enkelte føre til store endringer i form av praktisk, fysisk og teknisk tilrettelegging. Godt samarbeid og god dialog er avgjørende, og personalet må sørge for at både barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med nye barn og voksne. Nye voksne må i god tid få opplæring i barnet sin alternative kommunikasjonsform.

Se temaheftet om barn med nedsatt funksjon i barnehagen

Overgangen mellom barnehage og skole

I følge barnehageloven § 2 a har barnehagen «plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole. Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og fritidsordning, jf. opplæringsloven § 13-5 og friskoleloven § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang».

Barnet med behov for ASK må oppleve sammenheng mellom barnehage og skole, og må få benytte sin alternative kommunikasjonsform fra første skoledag av. Derfor er det nødvendig med informasjon og opplæring til kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven med behov for ASK starter på skolen. Denne opplæringen bør skje i god tid. I noen tilfeller vil det være aktuelt å starte to år før skolestart eller enda tidligere, slik at kompetansen er på plass ved første skoledag. Dette setter store krav til skoleledelsen når det gjelder å planlegge hvem som skal være elevens lærere og øvrig personale. Ny sakkyndig vurdering må også komme så tidlig at skoleledelsen kan legge gode planer. Barnehageeier og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. Planer med klare mål som tids- og ansvarsfester arbeidet er viktige verktøy. Det må legges en plan for hvordan kompetansen fra barnehagen skal overføres, og hvordan dette praktisk og økonomisk skal ordnes. Dersom det er opprettet en ansvarsgruppe rundt barnet, bør denne ha ansvaret for å sikre overgangen og oppstarten. 

Se Kunnskapsdepartements veileder Fra eldst til yngst

Barnet som bruker ASK bør bruke tid det siste året i barnehagen til å bli kjent på skolen. Det bør prioriteres at det plasseres i gruppe/klasse med barn som det kjenner fra før, og som kan kommunisere med ASK-brukeren.

For mange barn er en fordel at den personen som har jobbet med barnets språkutvikling i barnehagen, og som kjenner barnet godt, følger med over i skolen i det første halvåret. Det er for å hindre at barnets språklige utvikling stagnerer eller går tilbake i det nye miljøet.

Se kapitlet om kompetanse

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!