Valg av kommunikasjonsform og -middel for elever med behov for ASK

Valg av alternativ kommunikasjonsform og -middel må gi eleven mulighet til å uttrykke seg her og nå, men skal også kunne benyttes til å utvikle språk og kommunikasjon videre, og passe når eleven er eldre. Valg av kommunikasjonsform er avhengig av språk, kognisjon, motorikk, syn og hørsel. Helse, evne til regulering, våkenhet og oppmerksomhet er også viktige faktorer å ta hensyn til. 

Mange elever med behov for ASK vil ha valgt kommunikasjonsform og kommunikasjonsmiddel før de begynner på skolen. Noen av dem vil beholde ASK-løsningene sine med nødvendige tilpasninger og justeringer gjennom hele skoleløpet, eller så lenge de har behov for dem. Andre vil etter hvert ha behov for andre kommunikasjonsformer, enten fordi behovene deres endres, eller fordi nye muligheter kommer til. Svært mange vil beholde den alternative kommunikasjonsformen, men få andre kommunikasjonsmiddel.

Tverrfaglig ASK-vurdering

Valg av alternativ kommunikasjonsform og kommunikasjonsmiddel bør være basert på en kompetent tverrfaglig ASK-vurdering. For å vite hva som bør velges, må en vite hvilke muligheter som finnes. En må også vite hva som kreves av elev og kommunikasjonspartnere for at de skal lære å bruke en alternativ kommunikasjonsform og de kommunikasjonsmidlene som eventuelt hører til.

PP-tjenesten er skolens nærmeste samarbeidspartner

Det er ikke sikkert at det som fremstår som den enkleste løsningen, er den som er best på sikt. Skolen skal ha kompetanse på undervisning og tilrettelegging for opplæring, men det vil bare unntaksvis være tilfelle at skolen og foreldre alene har tilstrekkelig kompetanse til å velge riktige kommunikasjonsløsninger. PP-tjenesten er skolens nærmeste samarbeidspartner, og skolen bør henvende seg dit for å få hjelp til å vurdere hva som kan være egnede kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmidler, eventuelt om andre bør trekkes inni disse vurderingene.

Elever skal ha opplæring i egnete kommunikasjonsformer. Det innebærer at skolen må ha eller opparbeide seg kompetanse i den eller de alternative kommunikasjonsformene som eleven skal benytte. Det skal ikke være slik at eleven må velge de kommunikasjonsformene som skolen har kompetanse i, dersom dette ikke er egnet for eleven.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!