Rettigheter for elever med behov for ASK

Rettigheter for elever med behov for ASK, om enkeltvedtak, eventuell spesialundervisning, IOP og sakkyndig vurdering.

Bestemmelsene om ASK

Grunnskoleelever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og/ eller har vansker med språkforståelsen slik at de har behov for ASK, skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen. Dette er presisert i opplæringsloven § 2-16. Det samme gjelder elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring (§ 3-13), voksne med rett til grunnopplæring (§ 4A-13) og elever i private skoler (privatskoleloven § 3-14). 

Formålet med bestemmelsene er å styrke den pedagogiske oppfølgingen av elever som trenger ASK både innenfor tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Rett til opplæring i å bruke alternative kommunikasjonsformer

Opplæringslovens § 2-16 uttrykker at elever med behov for ASK skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen. Denne paragrafen presiserer samtidig at elever som har rett til spesialundervisning etter reglene i lovens kapittel 5, også har rett til nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon. For elevene dette gjelder er det altså ikke tilstrekkelig å gi elevene mulighet til å bruke alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer i opplæringen. De skal også gis nødvendig opplæring i å bruke kommunikasjonsformene som de har behov for. Dette er avgjørende for at elever deretter kan bruke ASK i faglige og sosiale aktiviteter og nå sine læringsmål.

Hva som er nødvendig opplæring i denne sammenhengen må forstås ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva forsvarlig utbytte av opplæringen innebærer. Det skal legges vekt på elevens utviklingsmuligheter. For elever med behov for ASK betyr dette at skolen skal gi opplæring i ASK på en måte som samsvarer med elevens muligheter for å utvikle sin kommunikasjon.

Når skal det fattes enkeltvedtak ved behov for ASK?

Det skal ikke fattes enkeltvedtak etter bestemmelsene om ASK alene. Enkeltvedtak etter § 5-1 eller etter § 9a-2 (om tilpasning av arbeidsplassen), kan omfatte bruk av og opplæring i ASK og fysisk tilrettelegging for ASK.

Elever med behov for ASK har ikke nødvendigvis behov for spesialundervisning etter kapittel 5. Noen elever vil mestre bruk av alternative kommunikasjonsformer godt nok til å delta i undervisningen innenfor rammene av tilpasset opplæring.

Les mer om regelene for enkeltvedtak ved behov for ASK i vår tolkningsuttalelse

Reglene om spesialundervisning kommer til anvendelse når det er behov for en mer omfattende tilpassing enn den som kan gis innenfor den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning

Mange av elevene som har behov for ASK vil ha rett til spesialundervisning. Vilkåret for å ha rett til spesialundervisning, er at eleven ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (opplæringsloven § 5-1). Nødvendig opplæring i bruk av ASK regnes som spesialundervisning, dette er presisert i opplæringsloven § 2-16 andre ledd. Opplæring i bruk av ASK vil ofte være omfattet av reglene om spesialundervisning, fordi slik opplæring skiller seg fra det behovet for opplæring de fleste elever har. Det betyr at alle elever som har behov for opplæring i sin kommunikasjonsform, har rett på dette. Hvordan opplæringen skal gjennomføres, skal beskrives i en individuell opplæringsplan (IOP) som alle med rett til spesialundervisning skal ha.

Individuell opplæringsplan

Dersom elever med behov for ASK har enkeltvedtak om spesialundervisning, skal eleven ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal konkretisere hele, eller deler av opplæringen, på bakgrunn av kompetansemålene i læreplanene for fag. Elever som ikke har spesialundervisning, følger læreplanene for fag i sin helhet. 

Nødvendig utstyr

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler, jf. § 9-3. Skoleeier har ansvaret for å stille dette til rådighet. Retten til spesialundervisning omfatter dessuten også utstyr som er nødvendig for å gjennomføre spesialundervisningen og for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Rett til å gå på nærskolen

Elever i grunnskolealder med behov for ASK har som alle andre rett til å gå på nærskolen. Dersom eleven blir tilbudt å gå på en annen skole, f.eks. fordi den andre skolen har bedre kompetanse innen ASK, må foreldrene/eleven samtykke i at eleven skal bytte skole. Skoleeier har ansvaret for at elevens rettigheter etter opplæringsloven oppfylles (opplæringsloven § 13-10).

Innhold i den sakkyndige vurderingen

I den sakkyndige vurderingen for en elev med behov for ASK er det spesielt aktuelt å omtale

  • hvilket særskilt utstyr eleven skal bruke, som for eksempel talemaskin, kommunikasjonsbok eller PC med alternativ betjening
  • hvordan kommunikasjonsformen skal implementeres
  • språkmiljø, hvordan personalet og medelevene kan få opplæring i den alternative kommunikasjonsformen
  • læringsmiljø, hvordan det metodisk er behov for å legge til rette for at elevene kan bruke kommunikasjonsformene for å lære og å kommunisere med medelever
  • hvilke hjelpemidler og læremidler det er behov for

I tillegg vil det i den sakkyndige vurderingen være viktig å synliggjøre hvordan opplæring, kompetansebygging og tilrettelegging, både for eleven med behov for ASK og for skolens personale, skal organiseres (Opplæringslovens kapittel 10). Videre er det viktig å synliggjøre behov for tid til samarbeid med andre parter som for eksempel NAV Hjelpemiddelsentral, Habiliteringstjenesten eller Statped. I den sakkyndige vurderingen kan man også presisere hvem som skal programmere og vedlikeholde talemaskiner og kommunikasjonsbøker og hvor mye tid som bør settes av til dette.

Veileder spesialundervisning

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!