Alternative kommunikasjonsformer for elever med ASK

Kommunikasjonsformene som elever med behov for ASK benytter, uavhengig om de trenger det som et alternativ eller et supplement til talen, kalles alternative kommunikasjonsformer. Avhengig av den enkeltes behov, skal de alternative kommunikasjonsformene fungere kompenserende, erstattende eller støttende for det manglende talespråket. ASK er elevenes stemme.

Partnerfortolket kommunikasjon

Partnerfortolket kommunikasjon er en holdning og en strategi som er viktig for å skape gode samspill og gode utviklingsmuligheter for personer på et førspråklig utviklingstrinn. Det er en samspillsform som i stor grad er kroppslig basert, knyttet til bevegelse og berøring.

I samspillet må kommunikasjonspartneren bestrebe seg på å fange opp elevens signaler, gjøre en fortolkning av den mulige meningen bak, og gi eleven et tilpasset svar. Den som er sammen med eleven må utvise stor sensitivitet og ha et blikk for hva eleven forteller gjennom sine handlinger, reaksjoner og væremåter. 

Vi som kommunikasjonspartnere tolker det altså som at eleven med hensikt vil «fortelle» oss noe, selv om det i utgangspunktet ikke behøver å være slik. Det er en god arbeidsform å la nærpersonene rundt eleven sammen drøfte hvordan ulike signaler kan forståes i ulike situasjoner.

Ikke-hjulpet kommunikasjon

Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsformer der den som kommuniserer, lager språkuttrykkene selv. Noen elever uttrykker seg for eksempel ved hjelp av gester som innebærer peking med blikk eller hånd, ved hjelp av håndtegn eller ved hjelp av egenproduserte tegn som er utviklet sammen med kjente. Det å kunne produsere uttrykkene selv, gjør språket lett tilgjengelig. Derfor vil det være hensiktsmessig for alle som har mulighet til det, å lære noen uttrykk som blir forstått av alle rundt en. Et eksempel kan være å kunne gjøre tegn for «ja og «nei» ved å nikke eller ved å riste på hodet, eller alternativt, smatte for «ja» og vri på hodet for «nei».

Håndtegn

Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kaller vi Norsk med Tegnstøtte (NMT).

Taktil kommunikasjon

Taktil kommunikasjon knyttes til bruk av berøringssansen og handler om å kommunisere gjennom berøring. Dette kan være aktuelt for elever med kombinerte syns- og hørselstap. Håndtegnene og håndalfabet avleses ved at den ene personen lar hendene sine ligge på den andres. Håndtegn avlest taktilt, betegnes som taktile tegn. Ofte brukes en blanding av uttrykksformene nevnt over. Gester og andre kroppslige uttrykk brukes også. Alle sansekanaler benyttes når informasjon gis og mottas.

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon handler om at andre berører personen og brukes ofte som støttefunksjon. Det er et taktilt tegn- eller berøringssystem hvor man benytter rygg, skulder, overarm, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Bruk av haptisk informasjon er ikke en egen kommunikasjonsform, men tilleggsopplysninger som gis taktilt samtidig med annen type kommunikasjon: tale, tegnspråk, konkreter eller liknende.

Haptisk JA: slår lett to ganger med håndflaten på for eksempel håndbaken.

Haptisk NEI: Stryker med flat hånd frem og tilbake, små bevegelser, på for eksempel håndbaken.

Dette er også en måte eleven selv kan svare på.

Se sansetap.no.

Hjulpet kommunikasjon

Ved hjulpet kommunikasjon er ASK-brukeren avhengig av et kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjonsmiddelet kan være en peketavle eller en grafisk kommunikasjonsbok, talemaskin eller materielle symboler.

Kommunikasjonsformer hjulpet kommunikasjon  

 • Materielle (taktile) symboler
  Symbolene er utformet slik at de kan kjennes. Disse er ofte laget av plast eller tre. Dette kan være et alternativ for elever som har store synsvansker, men som kan bruke hendene til å manipulere og kjenne igjen gjenstander med. Taktile symboler bidrar til å tydeliggjøre og fastholde viktige kjerneord.

 • Fotografier og bilder

 • Grafiske symboler
  Dette er ord som er grafisk utformet. I Norge benyttes det flere grafiske symbolsystem. De ser forskjellig ut og har ulike kvaliteter. Det finnes ulike typer programvare med symbolsystemer som kan lages i papirkvalitet, eller brukes i talemaskiner. Det trengs ofte tverrfaglig kompetanse for å vurdere hva som passer for hvem.

 • Ortografisk skrift    

 • Punktskrift
  Dette er et skriftsystem som brukes av personer som er blinde eller de som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan nyttiggjøre seg visuell skrift på en funksjonell måte. Andre brukte betegnelser for punktskrift er Braille eller blindeskrift. Punktskriftsystemet består av opphøyde tegn som leses ved en lett berøring med fingeren eller fingrene. Punktcellen passer akkurat under en fingertupp

 • Morse     

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!