Kartlegging av elever med behov for ASK

Kartlegging av behov for ASK er en prosess som er nødvendig for å ta veloverveide beslutninger om tilrettelegging for kommunikasjon. Prosessen handler om å identifisere kommunikative ferdigheter, styrker og begrensninger hos mennesker som kan ha nytte av ASK. Det er også nødvendig å kartlegge læringsmiljø, språkmiljø og partnerkompetanse.

Målet er å sørge for at de som har behov for ASK får god og tilrettelagt støtte til det, og at de som allerede bruker ASK, får riktig hjelp. En målsetting er også å observere eventuelle endringer i behov slik at tiltakene til enhver tid er tilpasset eleven med behov for ASK.

Kartlegging krever tverrfaglig innsats

Kartlegging av ASK-behov krever tverrfaglig innsats fordi det er mange ulike aspekter ved eleven og miljøet rundt som bør være kjent når tiltak skal utarbeides. Kartleggingen bør derfor både omfatte individuelle behov og forutsetninger, samt muligheter, ressurser, kompetanse og eventuelt barrierer i miljøet rundt eleven. Ofte er flere ulike instanser involvert i kartleggingsprosessen, og en sammenfatning av alle elevens kartleggingsresultater bør legges til grunn. Det vil ofte være hensiktsmessig at denne samordningen skjer i et ASK-team.

Grunnutredning

Det bør gjøres en grunnutredning for alle elever med behov for ASK. Med det menes en bred form for utredning som omfatter

 • helse (for eksempel epilepsi, smerte, søvn og ernæring)
 • motorikk (for eksempel grov- og finmotorikk, mobilitet, mimikk, hypotoni og spenning)
 • kommunikasjon og språk (for eksempel grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, språkforståelse og språkproduksjon)
 • kognisjon (for eksempel oppmerksomhet, interesser, minne og evne til generalisering)
 • sanser (alle sanser, persepsjon)
 • miljøforhold (for eksempel kvalifikasjoner hos personale og språkmiljø)

Videre kartlegging og tiltak

All videre kartlegging knyttet til ASK må bygge på grunnutredningen. Å utrede elever som ikke har tale, kan være krevende. En del utredninger kan gjøres i kommunen. Skoleeier bør også vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse, eller om de skal henvise videre for ytterligere utredning. ASK-tiltak bør startes opp raskt, og eleven trenger ikke være ferdig utredet før tiltak blir satt i gang.

For elever som trenger ASK, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak.

Målet med en ASK-kartlegging

Målet med en ASK-kartlegging bør være

 • å bestemme kommunikasjonsbehovene til elever med lite eller ingen tale
 • å vurdere elevens språklige, strategiske, operasjonelle, sosial og psykososiale kompetanse
 • å få god kunnskap om hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse, kommunikasjon og læring
 • å overvåke endringer hos eleven
 • å måle og evaluere effekter av tiltak

Innholdet i en ASK-kartlegging

ASK-kartleggingen omfatter

 • vurdering av kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn, gester og kroppslige uttrykk)
 • kompleksitet på ASK-løsningene
 • betjening av eventuelle kommunikasjonsmidler
 • beskrivelse av ressurser og muligheter i språkmiljøet rundt eleven med behov for ASK

Oppfølging

Det er helt nødvendig at tiltakene justeres og videreutvikles. Hvordan justering og videreutvikling skal gjennomføres bør synliggjøres i en kommunikasjonsplan. Planen kan ha fokus på for eksempel personlige faktorer, miljøfaktorer og systemfaktorer, og hvordan man innen de ulike områdene vil jobbe, hvem som har ansvar og når planen skal evalueres. Språk og kommunikasjon er i kontinuerlig utvikling, og de tiltakene som var riktige på ett tidspunkt, vil ikke nødvendigvis være de best egnede når det har gått noe tid. Elevens tilgjengelige ordforråd vil også måtte endres og utvides med tiden. Ofte vil det være et behov for opplæring og veiledning av miljøet rundt eleven, det vil si både familie og skole, eller eventuelt andre.

Skolen har ansvar for at det er rett kompetanse rundt eleven, og dersom det er behov for ytterligere kompetanse, bør rektor, eventuelt i samarbeid med PPT, legge en plan for dette.

Det bør også tidfestes når det skal foretas en ny kartlegging.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!