Hva er ASK?

Personer med behov for ASK er barn, unge og voksne som må bruke andre uttrykksformer enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter enn tale kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK. 

Kommunikasjon gir oss muligheter til å uttrykke ønsker og behov, utvikle sosial kontakt, utveksle informasjon og synspunkter. Ved å kommunisere kan vi nå personlige mål knyttet til dagligliv, fritid og arbeid. Kommunikasjon mellom mennesker kan også skje selv om en person ikke har til hensikt å kommunisere. Gjennom måten vi oppfører oss på kan vi for eksempel ubevisst formidle hvordan vi har det og hva vi vil.

ASK er kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, kan ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått eller for selv å forstå. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige. 

Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander.

Foto: Helge Hansen

Mange kan ha god nytte av et kommunikasjonsmiddel for å forstå og bli forstått. Eksempler på dette kan være kommunikasjonsbøker, tematavler, enkle talebokser eller talemaskiner.

ASK-begrepet innbefatter også det vi kan kalle ikke-tilsiktet kommunikasjon, som handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre.

ASK er et fagfelt

ASK blir også brukt som betegnelse på et sammensatt og tverrfaglig fagfelt. Eksempler på kompetanse- og ferdighetsområder innenfor ASK-feltet, er kunnskap om det å tilrettelegge for et godt språkmiljø, kunnskap om kartlegging og om hvordan gi opplæring i ASK og med ASK. Digital kompetanse er også sentralt.

Hvem kan ha behov for ASK? 

Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. Det er store variasjoner med hensyn til kognitiv og språklig utvikling, fra de som har liten eller ingen forståelse for talespråk, til de som har en språklig kompetanse på linje med jevnaldrende. Dette betyr at de alternative uttrykksformene vil ha ulik funksjon for den enkelte. Selv om en person mangler tale, trenger ikke språkforståelsen å være rammet. For dem vil ASK primært ha betydning som en alternativ uttrykksform. Andre er avhengig av ASK både for å forstå og for å kunne uttrykke seg.  

Det er også store individuelle variasjoner når det gjelder forutsetninger for læring. Innholdet i den pedagogiske innsatsen som barnehagen og skolen etter barnehageloven og opplæringsloven skal gjøre, vil derfor være ulik fra individ til individ. Kommunikasjon og språk er grunnlag for læring, og derfor blir det å kunne kommunisere best mulig ut fra sine forutsetninger helt sentralt i opplæringsløpet. 

Kommunikasjons- og språkutvikling hos personer med behov for ASK

Mestring av språk har betydning for forhold til andre mennesker, sosial status og mulighetene for å delta i samfunnet. Språk gir grunnlag for å tilegne seg kunnskap og er med på å bestemme individets identitet, utvikling og autonomi.

Det er viktig med kunnskap om vanlig kommunikasjons- og språkutvikling for å kunne tilrettelegge for kommunikasjonsutvikling for dem med behov for ASK.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!