Organisering av opplæring for elever med ASK

For at elever med behov for ASK skal få en god og forsvarlig opplæring, må undervisningen tilpasses slik at de får benyttet egnede kommunikasjonsformer og de kommunikasjonsmidlene de trenger. Dette skal skje i varierte undervisningsformer sammen med medelever. 

I svært få tilfeller holder det med tilpasset opplæring innenfor ordinære rammer. Vanligvis trenger eleven tilpasset opplæring i form av spesialundervisning for å oppnå forsvarlig opplæring.

Rettigheter for elever med ASK

Tidlig innsats

Vi forstår tidlig innsats som

 • innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv
 • tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes

Tidlig innsats i denne sammenheng innbefatter også nye tiltak fordi det har oppstått nye behov eller fordi eleven har utviklet ny kompetanse som skaper nye muligheter.

Personalets kjerneoppgaver overfor elever med behov for ASK er å

 • legge til rette for et godt språkmiljø
 • gi opplæring i bruk av alternative kommunikasjonsformer og planlegge og forberede hvordan elevene kan uttrykke seg      
 • planlegge og tilpasse innholdet i undervisningen for at elevene skal kunne lære med sin kommunikasjonsform

Gi muligheter til å lære med sine kommunikasjonsformer

To overordnete mål knyttet til kommunikasjon og læring står sentralt i opplæringen av elever med behov for ASK

 • eleven skal lære ASK for å kommunisere 
 • eleven skal kunne bruke ASK for å utvikle kunnskap og lære ferdigheter

Disse målene er gjensidig avhengig av hverandre.

Opplæring i bruk av alternative kommunikasjonsformer

Nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon regnes som spesialundervisning. Den som er ansvarlig for opplæringen, må mestre de alternative kommunikasjonsformene. Det vil si at de må kunne bruke dem og kunne lære andre å bruke dem.

Elever med begynnende språklig kommunikasjon er avhengig av at læreren også bruker kommunikasjonsformene. Videre i språkutviklingen vil tilnærmingen bli ulik etter hvilken funksjonell hovedgruppe eleven hører til.

Tid til forberedelse av undervisning og kommunikasjon

Å bli en god kommunikasjonspartner krever øvelse, kunnskap og bevisstgjøring. Forberedelsene får ulik form alt etter hvilke kommunikasjonsformer eleven bruker, men å sikre at eleven har et relevant ordforråd og kan delta i undervisningen, er tidkrevende. Både det pedagogiske personalet og støttepersonell må derfor ha tid til å sette seg inn i hvordan de skal kommunisere. 

Pedagogisk personale trenger også tid til å sette seg inn i hva som kan være aktuelle mål og virkemidler for å styrke elevens kommunikasjonsmuligheter.

Å tilpasse undervisningen for elever med behov for ASK er i mange tilfeller en dobbelt oppgave: Planlegging og tilpassing av innholdet i undervisningen, og planlegging og forberedelse i forhold til hvordan eleven kan uttrykke seg.

Tilgang til kommunikasjonsmidler

Elever som bruker hjulpet kommunikasjon, er avhengig av at kommunikasjonsmidlene er tilgjengelige og fungerer til enhver tid, og på alle arenaer.  Personalet har ansvar for dette, men en del elever kan etter hvert også ta ansvar for dette selv. Det vil være hensiktsmessig å lage en plan for hvordan kommunikasjonsmidlene blir tatt med dit eleven til enhver tid er. Det bør også være en plan for reserveløsninger, om noe skulle bli ødelagt eller bli borte.

Tilgang til læremidler

Skoleeier har ansvaret for å stille til rådighet de læremidlene som eleven har behov for. Det finnes etter hvert flere ordinære læremidler, som også har mulighet for tilrettelegging for elever med behov for ASK, for eksempel med grafiske tegn. Mange elever vil i tillegg ha behov for spesielle hjelpemidler, blant annet i form av programvare for lese- og skriveopplæring. Det vil likevel ofte være nødvendig for spesialpedagoger, faglærere og kontaktlærere å gjøre tilpasninger av læremidlene og det metodiske opplegget for elevens spesielle behov. Skolen bør sette av tid til dette.

Reelle muligheter for å delta

Som andre elever, må elever med behov for ASK være aktive for å lære, både i sosiale sammenhenger og i undervisningssituasjoner. Det forutsetter reelle muligheter og støtte til å delta i aktiviteter som fremmer sosial og faglig utvikling. Personalet kan følge en strukturert ASK-plan som beskriver hvilke ferdigheter som er nødvendig å utvikle for at eleven skal nå de fastsatte læringsmålene.

En ASK plan bør beskrive strategier for hvordan

 • opplæringen i ASK skal skje
 • de kommunikative ferdighetene til eleven skal brukes
 • nødvendige tilpasninger av læringsmateriell skal gjøres
 • opplæringen for øvrig skal tilrettelegges

Forutsetningene for kommunikasjon og læring endrer seg stadig

Den gjensidige påvirkningen mellom å lære ASK for å bruke ASK, og å bruke ASK for å få kunnskaper og lære ferdigheter, skjer vekselsvis. Når eleven utvikler sine faglige kunnskaper og ferdigheter kan behovet for å utvikle de kommunikative ferdighetene endres. Målsettingene for elevens kommunikative utvikling (lære ASK for å bruke ASK) må tilpasses de nye mulighetene for faglig utvikling. Personalet på skolen bør følge elevens kommunikative og faglige utvikling tett slik at skolen hele tiden fanger opp endrede forutsetninger for kommunikasjon og læring. Dermed kan de tilpasse opplæringen slik at den støtter opp om elevens muligheter for videre utvikling.           

Gi eleven informasjon og oversikt over det som skal skje

Mange av elevene med behov for ASK har behov for at læreren bruker alternative kommunikasjonsformer eller andre virkemidler i tillegg til tale. Det er viktig for dem at det blir brukt konkreter, bilder, grafiske tegn eller håndtegn som støtte til å forstå det som blir undervist. Mange trenger dette også som en støtte ved gjenkalling av innlært stoff. Visuell støtte for innlæring kan være nyttig for alle elever i en klasse.

Noen av elevene med behov for ASK har behov for en synlig oversikt over skoledagen. For enkelte av disse er det tilstrekkelig med en overordnet dagsplan, mens andre har behov for struktur og oversikt i alle timer og aktiviteter. Også for andre elever kan slike planer være til hjelp for å huske og for å få oversikt.  Hvis lærer velger å lage visuelle planer som skal gjelde alle elevene, og han har en elev i klassen som bruker et symbolsystem, vil det være hensiktsmessig å bruke symbolene fra dette systemet.

Den pedagogiske tilretteleggingen vil avhenge av hvor i kommunikasjonsutviklingen en elev med behov for ASK er, og de eventuelle tilleggsutfordringene eleven har. For de aller fleste elever er det et mål å legge til rette for ny læring og utvikling. Et unntak kan være de med progredierende sykdommer. Her kan målet være å opprettholde ferdigheter så langt råd er, og ta i bruk andre kommunikasjonsmåter når ferdigheter faller vekk. For de med ervervede vansker vil et viktig mål være å gjenkalle tapte ferdigheter, eller kompensere for disse dersom de ikke kan gjenkalles.

Elevenes sosiale og faglige deltakelse vil avhenge av at det brukes kommunikasjonsformer som har utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov. Uansett hvor i kommunikasjonsutviklingen eleven er, skal man ha som mål at han eler hun skal lære grunnleggende ferdigheter og nå relevante kompetansemål i den nasjonale læreplanen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!