Hva er ASK?

Elever med behov for ASK er elever som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Kommunikasjon gir oss anledning å uttrykke ønsker og behov, utvikle sosial kontakt, utveksle informasjon og synspunkter. Ved å kommunisere kan vi nå personlige mål knyttet til dagligliv, fritid og arbeid.

Kommunikasjon mellom mennesker kan også skje selv om en person ikke har til hensikt å kommunisere. Gjennom måten vi oppfører oss på kan vi for eksempel ubevisst formidle hvordan vi har det og hva vi vil. 

ASK er kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Selv om eleven mangler funksjonell tale betyr det ikke at språkforståelsen er rammet.

ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige. Dette kan for eksempel være ved bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander.

For mange kan det være hensiktsmessig å nyttiggjøre seg et kommunikasjonsmiddel for å forstå og bli forstått. Eksempler på dette kan være kommunikasjonsbøker, tematavler, enkle talebokser eller talemaskiner.

ASK-begrepet innbefatter også det vi kan kalle ikke-tilsiktet kommunikasjon. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

ASK er et fagfelt

ASK blir også brukt som betegnelse på et fagfelt. Det er kunnskap om hva som skal til for at personer med behov for ASK kan kommunisere best mulig. Fagfeltet er sammensatt og tverrfaglig. Som eksempel på kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsområder innenfor ASK-feltet kan man si at fagpersonene bør kunne tilrettelegge et godt språkmiljø, og ha kunnskap om kartlegging, og hvordan gi opplæring i ASK og med ASK.

Store variasjoner blant elever med behov for ASK

Elever med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen ekspressiv tale. Det er store variasjoner med hensyn til mental og språklig utvikling, fra elever som har liten eller ingen forståelse for talespråk, til de som har en språklig kompetanse på linje med jevnaldrende. Dette betyr at de alternative uttrykksformene vil ha ulik funksjon for den enkelte. Noen er avhengig av ASK både for å forstå og for å kunne uttrykke seg, mens for andre vil ASK primært ha betydning som en alternativ uttrykksform. Elevene har også store variasjoner når det gjelder forutsetninger for læring.

Innholdet i den pedagogiske innsatsen som skolen er forpliktet til å gjøre på dette området, vil derfor være ulik fra elev til elev. Kommunikasjon og språk er grunnlag for læring, og derfor blir det å kunne kommunisere best mulig ut fra sine forutsetninger helt sentralt i opplæringsløpet.

Kommunikasjons- og språkutvikling hos elever med behov for ASK

Mestring av språk har betydning for forhold til andre mennesker, sosial status og mulighetene for å delta i samfunnet. Språk gir grunnlag for å tilegne seg kunnskap og er med på å bestemme individets identitet, utvikling og autonomi.

Det er viktig med kunnskap om vanlig kommunikasjons- og språkutvikling for å kunne tilrettelegge for kommunikasjonsutvikling for elever med behov for ASK.

Når vi skal tilrettelegge for opplæring av elever med behov for ASK, er det viktig å vite hvor de befinner seg i kommunikasjonsutviklingen, slik at dette blir tatt hensyn til ved valg av mål, tiltak og metodikk.

Pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for ASK

Det kan være vanskelig for nærpersoner å vite hva eleven forstår og tenker, når han eller hun ikke kan snakke. Dette kan redusere forventningene til hvilke utviklingsmuligheter eleven har. Om dette er tilfelle, må skolen og nærpersonene kontakte PPT for å få hjelp til å finne ut hvordan elevens forståelse kan kartlegges.

Organisering av opplæringingen for elever med behov for ASK

Kartlegging av elever med behov for ASK

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!