2. Kunnskapsløftet samisk

Kunnskapsløftet – samisk består av generell del, som er identisk med generell del i Kunnskapsløftet, Prinsipper for opplæringen – samisk, inkl. samisk læringsplakat og læreplaner for fag. 

Kunnskapsløftet samisk

Læreplaner i særskilte samiske fag

Læreplaner i samisk som førstespråk og andrespråk og fordypning i samisk foreligger på nord-, lule og sørsamisk, og er definert som særskilte samiske fag. I grunnskolen er det ikke andre særskilte samiske fag, men for videregående opplæring foreligger det læreplaner i reindrift, design og duodji, samisk historie og samfunn, samisk visuell kultur og samisk musikk og scene.

Parallelle likeverdige planer

Kunnskapsløftet samisk (LK06s) utgjør en betydelig satsning for at samiske barn skal få oppfylt sine rettigheter. Det er utviklet likeverdige og parallelle læreplaner i norsk for elever med samisk som førstespråk, samfunnsfag- samisk, naturfag- samisk, mat og helse - samisk, religion, livssyn og etikk (RLE) - samisk, duodji/duodje/duodtie og musikk – samisk. For videregående opplæring er det utarbeidet læreplan i historie – samisk, geografi – samisk, religion og etikk – samisk. Sametinget skal i samråd med departementet lage utkast til forskrifter om parallelle likeverdige læreplaner.

Ordinære læreplaner

Ordinære læreplaner for grunnskolen i matematikk, engelsk, kroppsøving og fremmedspråk brukes i skoler i samiske distrikt. De samiske videregående skolene bruker ordinære læreplaner i andre fag enn nevnt ovenfor. All opplæring skal imidlertid gis med basis i samisk språk, kultur og samfunn, jf. Samisk læringsplakat. 

Kunnskapsløftet – samisk brukes i grunnskoler i samiske distrikt og for elever utenfor samiske distrikt som får samisk opplæring, jf. Forskrift til opplæringsloven § 1-1 b). I tillegg er det de to statlige samiske videregående skolene, som gjennom tildelingsbrevet er pålagt å gi opplæring etter Kunnskapsløftet - samisk.

De reviderte læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2013/14. Det er skoleeiers ansvar å påse at skolene utvikler lokale læreplaner som er i tråd med føringene i Kunnskapsløftet.

Fag- og timefordeling

Kunnskapsløftet har medført en ny fag- og timefordeling for elever med opplæring i og/eller på samisk. Det er fastsatt en ny fag- og timefordeling for elever i grunnskolen med opplæring i samisk innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, som skal gjelde fra kommende skoleår (2013/2014). Elever som har opplæring i samisk gjennom fjernundervisning, og elever som har opplæring gjennom stedlig undervisning, har rett til den samme fag- og timefordelingen.

Vurdering

Reglene for vurdering av alle elever finnes i forskrift til opplæringslova, kapittel 3 (elever i grunnskolen og videregående opplæring) og kapittel 4 (grunnopplæringen for voksne). Forskriften omhandler elevenes rett til underveisvurdering og sluttvurdering, grunnlaget for vurdering, regler om fritak for vurdering, eksamen og dokumentasjon, og særskilte forskrifter for fag/svenneprøver og kompetanseprøver.

Elever med opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt for opplæring i skriftlig sidemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-11 første ledd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!