1. Retten til opplæring i og på samisk

Samisk opplæring i grunnskolen

I samisk distrikt

Alle elever i grunnskolealder som bor i samisk distrikt har rett til opplæring i og på samisk, jf. opplæringsloven § 6-2 første ledd. Elever i samisk distrikt skal ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk. Det samme gjelder elever utenfor samisk distrikt når de får opplæring på samisk, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1 bokstav b).

Begrepet same omfatter personer som kan skrives inn i samemanntallet, og barn av de som kan skrives inn, jf. sameloven § 2-6 og opplæringsloven § 6-1. Begrepet samisk språk slik det er benyttet i opplæringsloven kapittel 6, omfatter både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, jf. opplæringsloven § 6-1. Elevenes velger selv hvilket av de samiske språkene de ønsker opplæring i. Elevene kan velge samisk som første- eller andrespråk. 

Samisk distrikt omfatter bl.a. de kommunene som inngår i forvaltningsområdet for samiske språk, jf. opplæringsloven § 6-1 og sameloven § 3-1. Følgende ti kommuner er samiske distrikt: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Tysfjord, Lavangen, Snåsa og Røyrvik.

Kommuner i samisk distrikt kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder skal ha opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 6-2 fjerde ledd. Kommunen har etter bestemmelsen ikke adgang til å pålegge opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Denne begrensningen gjelder også overfor de samiske elevene.

Utenfor samisk distrikt

Utenfor samiske distrikt har samer rett til opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 6-2 tredje ledd. Dette betyr at samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få slik opplæring, jf. opplæringsloven § 6-2 andre ledd. Regelen gjelder til sammen ti elever på alle klassetrinnene i hele kommunen. Kommunen kan avgjøre at elevene skal få tilbud på en av skolene i kommunen, jf. opplæringsloven § 6-2 tredje ledd. Når det settes i gang et opplæringstilbud etter regelen, skal tilbudet holdes oppe så lenge tilbudet omfatter minst seks elever totalt i kommunen, jf. § 6-2 andre ledd.

Elever utenfor samiske distrikt som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk, kan bli fritatt fra opplæring i andre fag med inntil 76 timer på 1.-7.trinn. Slikt fritak forutsetter at målene i læreplanene ikke blir fraveket, og det krever samtykke fra den enkelte elev eller foresatt.

Samisk videregående opplæring

Alle samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 6-3. Dette gjelder selv om eleven ikke hadde opplæring i samisk i grunnskolen. Elevene får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk. Elever i videregående opplæring som får opplæring i samisk som første eller andrespråk er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd. For elever med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk gjelder ikke kravet om opplæring i skriftlig sidemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-11 første ledd bokstav a. Skoleeier kan tilby samisk som fremmedspråk om de ønsker det. Elever som ikke har hatt opplæring i sidemål på ungdomstrinnet kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål på videregående trinn. Det er ikke tilstrekkelig at eleven har hatt rett på opplæring i samisk, og dermed fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Retten må ha vært benyttet på ungdomstrinnet for at eleven skal få fritak fra vurdering med karakter i den videregående skolen. Det betyr at elever som velger samisk som fremmedspråk, ikke får fritak fra skriftlig sidemål. Elevene kan bare fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, og skal ha undervisning og motta vurdering uten karakter i skriftlig sidemål. 

Fritak i grunnskole og videregående skole

Elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk og skriftlig sidemål. Dette følger av forskrift til opplæringsloven §§ 1-9 til 1-11.

Plikter for skoleeier

Kommunen/fylkeskommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Det betyr at skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i, eventuelt på samisk i grunnskolen, til samiske elever. Skoleeier kan tilby samisk som fremmedspråk om de ønsker det.

Skoleeier har plikt til å informere og veilede elever og foreldre som har spørsmål til retten og plikten til opplæring i samisk, eventuelt på samisk, jf. forvaltningsloven § 11.

Fremmedspråk

Elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er unntatt fra kravet om fremmedspråk eller språklig fordypning, men har rett til å velge slik opplæring dersom de ønsker det, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-9 første ledd. Elever som er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning, skal få forsterket opplæring i f.eks. samisk, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-9 tredje ledd a.

Læremidler

Kommunen/fylkeskommunen har ansvar for at kravene i opplæringsloven og forskriften til loven blir oppfylt, herunder å stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for at kravene skal kunne bli oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Skoleeier skal sørge for at alle skoler har tilgang på nødvendige læremidler for å kunne oppfylle kompetansemålene i faget, men kommunene har ikke plikt til å utarbeide nye læremidler.

Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne samer som får opplæring etter kapittel 4A har krav på å få opplæring i samisk, men de har ikke rett på opplæring på samisk. Se nærmere om opplæring i og på samisk i rundskriv om voksnes rett til videregående opplæring Udir -2- 2008 pkt. 13 

Videregående opplæring for voksne

Voksne samer som får opplæring etter kapittel 4A har krav på å få opplæring i samisk, men de har ikke rett på opplæring på samisk. Se nærmere om opplæring i og på samisk i rundskriv om voksnes rett til videregående opplæring Udir -2- 2008 pkt. 13 

Friskoler

Friskoleloven har ingen bestemmelser som gir elevene rett til opplæring i eller på samisk. Skoleeier kan tilby opplæring i eller på samisk, men dette er frivillig.

Fjernundervisning i samisk

Elever som har rett til opplæring i samisk har rett til alternativ form for slik opplæring når opplæringen ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale ved skolen, jf. opplæringsloven § 6-2 femte ledd og forskrift til opplæringsloven § 7-1. Skoleeier som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må tilby sine elever opplæring i samisk ved bruk av alternative opplæringsformer. Alternative former for opplæring kan for eksempel være fjernundervisning, intensivundervisning eller særlige leirskoleopphold, jf. forskrift til opplæringsloven § 7-1 første ledd. Alternative opplæringstilbud for elever i grunnskolen skal bli utarbeidet i samarbeid med foreldrene, jf. forskrift til opplæringsloven § 7-1 andre ledd.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i dag koordineringssvar for nordsamisk fjernundervisning og Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for sør- og lulesamisk fjernundervisning.

Det kan tilbys fjernundervisning på grunnskolenivå fra 1. trinn til og med 10. trinn og i videregående opplæring.

Erfaringer fra dagens tilbud om fjernundervisning viser at det er store forskjeller både når det gjelder innhold og organisering. Det utvikles derfor i disse dager en plan for samisk fjernundervisning. Denne strategiske planen for samisk fjernundervisning som Utdanningsdirektoratet utvikler viser hvordan vi kan møte utfordringene, samordne tilbudet og gi elevene en likeverdig opplæring.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!