Oppfølging av elevene etter streiken

Streiken har ført til at mange elever har gått lang tid uten et opplæringstilbud. Skolene bør være ekstra oppmerksomme på hvordan de kan følge opp trivsel, læring og mestring for elevene som har vært rammet av streiken. 

Det er stor variasjon i hvordan streiken har påvirket elevene. Skoleeierne og skolen må selv vurdere hva som er best for elevenes faglige og sosiale læring. 

Hvordan følge opp elevene?

Det er skoleeierne som er nærmest til å vurdere hvilke tiltak som bør settes inn når streiken er over. Det kan være vanskelig å erstatte opplæringen eleven har mistet. Lengre skoledager kan være krevende for elevene. Selv om skolene ikke kan tilby alle timene elevene har tapt, finnes det flere måter for å sikre at elevene får et godt faglig og sosialt utbytte resten av dette skoleåret.

Under er noen eksempler på hva skoler og skoleeier kan jobbe med for å identifisere og følge opp elever som opplever konsekvenser av streiken. Tett dialog og samarbeid med både elever, foreldre, ansatte, tillitsvalgte og ledelse er viktig for å velge og sette i gang kompenserende tiltak. 

  • Øke tiden til kontaktlærerrollen for å sikre at alle er inkludert i skolehverdagen.
  • Legge vekt på klasseledelse og andre tiltak som fremmer trygt og godt skolemiljø.
  • Følge ekstra godt med på særlig sårbare elever både sosialt og faglig.
  • Styrke spesialundervisning og særskilt språkopplæring.
  • Legge til rette for “etter skoletid”-tilbud som leksehjelp, fagstøtte eller annet.
  • Styrke laget rundt elevene, og samarbeide på tvers med for eksempel helsetjenesten, PPT, barnevernstjeneste og andre.

Skoleeier må uansett sørge for at alle elevene får oppfylt rettighetene sine fremover, blant annet retten til individuell vurdering, spesialundervisning og et trygt og godt skolemiljø.

Standpunktkarakterer

Det er tidlig i skoleåret. Det vil fortsatt være tid til å kunne gi elevene et godt og tilstrekkelig faglig og sosialt utbytte av dette skoleåret, selv om skoleeier ikke kan tilby elevene alle timene de har tapt. Standpunktkarakterene settes ved avslutningen av opplæringen og det innebærer at lærerne i de fleste tilfeller vil ha tid til å skaffe tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i fagene før standpunktkarakterene skal settes. Det er viktig at elevene får mulighet til å vise sin kompetanse på flere og varierte måter gjennom opplæringen, og at de er kjent med hva som blir vektlagt i fastsettsettingen av  standpunktkarakter.

Fravær

Hvis eleven ikke har fått opplæring i et eller flere fag på grunn av streik, vil manglende oppmøte ikke regnes som fravær fra opplæringen. 

Timer som ikke har vært rammet av streik, skal ha vært gjennomført som normalt, og fravær skal føres på vanlig måte. Det er ikke planlagt endringer i fraværsreglene på grunn av streiken.   

Konsekvenser av streiken

Vi har innhentet data om hvilke konsekvenser kommuner og fylkeskommuner opplever at lærerstreiken fikk, og hvilke tiltak de har satt inn.

Kartleggingen viser at det er vanskelig å avgjøre om det er streiken som er årsaken til utfordringene skolene eventuelt opplever, eller om utfordringene kan ha andre årsaker. Rapporten pekte på at det er de mest sårbare elevene som ble hardest rammet av streiken. Det er viktig at skolene setter inn kompenserende tiltak uavhengig av om det er lærerstreiken eller andre forhold som ligger bak utfordringene.