Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Hvordan ivaretar barnehageloven og rammeplanen barn fra nasjonale minoriteter?

Barnehageloven og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er styrende dokumenter for den virksomheten som foregår i barnehagene. Loven og planen inneholder bestemmelser som gjelder alle barn i barnehagen. Når det gjelder barn fra nasjonale minoriteter, er det særlig relevant å framheve følgende bestemmelser:

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Barnehageloven § 2 tredje ledd

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehageloven § 1 tredje ledd

Rammeplanen vektlegger både kulturelt mangfold og det enkelte barns utvikling. Dette kommer blant annet til syne i følgende formuleringer:

Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 7

Det norske samfunnet består i tillegg til majoritetsbefolkningen av det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene og minoritetene med innvandrerbakgrunn. (…) Det er derfor mange måter å være norsk på. Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 7

Barn som tilhører den samiske urbefolkningen, de nasjonale minoritetene og barn fra etniske minoritetskulturer må få støtte i å utvikle sin doble kulturtilhørighet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 30

Et godt samarbeid med foreldrene blir framhevet både i lov om barnehager og i rammeplanen:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehageloven § 1 første ledd

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 14

Rammeplanen framhever det ansvar og den betydning barnehagen har for barns språkutvikling. Noen barn som tilhører nasjonale minoriteter, har et annet morsmål enn norsk.

Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, side 29

Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 29

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!