Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene?

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gjenspeiler på ulike måter artikkel 6.1 og 12.1 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Planen gjør det også mulig å ta inn aktiviteter i barnehagen som er knyttet til kultur, levesett og livssituasjon hos de nasjonale minoritetene.

Det flerkulturelle Norge og arbeid mot fordommer og rasisme

Det flerkulturelle Norge og arbeid mot fordommer og rasisme er viktige elementer i rammeplanen.

Barnehagen skal bidra til at barna

  • utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
  • utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

Personalet må

  • skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på
  • sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 47-48

De nasjonale minoritetene er en del av det flerkulturelle Norge, samtidig som mange fra de nasjonale minoritetene er blitt og blir utsatt for fordommer og krenkelser. Derfor kan de nasjonale minoritetene som tema inngå når barna skal lære om det flerkulturelle Norge, og i arbeidet mot fordommer og rasisme.

Sanger og fortellinger

I aktiviteter der barna skal bli kjent med ulike kulturuttrykk, kan for eksempel sanger og fortellinger fra de nasjonale minoritetene inngå.

Barnehagen skal bidra til at barna

  • utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk

Personalet må

  • sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet
  • sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, side 44

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!