Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene?

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Artikkel 6.1 og 12.1 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter gjenspeiles i Læreplanverket for Kunnskapsløftet på ulike måter.

De nasjonale minoritetene – historie og kultur

Læreplanverket sier eksplisitt at elevene skal ha kompetanse om våre nasjonale minoriteter.

 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7. årstrinn

Det flerkulturelle Norge

Utover dette er det flerkulturelle sterkt framhevet i hele læreplanverket, noe eksemplene under viser.

Møtet mellom ulike kulturer og tradisjoner gir både nye impulser og grunnlag for kritisk refleksjon. Skolen har fått mange elever fra grupper som i vårt land utgjør språklige og kulturelle minoriteter. Utdanningen må derfor formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir (…)

Generell del av læreplanverket, side 4

 • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet

Læreplan i religion, livssyn og etikk, kompetansemål etter 10. årstrinn

De nasjonale minoritetene er del av det flerkulturelle Norge og kan være aktuelle å trekke inn i opplæringen om dette temaet.

Fordommer og rasisme

Vi vet at mange fra de nasjonale minoritetene er blitt og blir utsatt for fordommer og krenkelser, derfor kan nasjonale minoriteter som tema inngå i arbeidet mot fordommer og rasisme.

Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett

Generell del av læreplanverket, side 4

 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Læreplan i norsk, kompetansemål etter 7. årstrinn

 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

Norsk historie og språkhistorie

Norges historie er også historien til de nasjonale minoritetene. Deres opplevelser av viktige epoker og hendelser er med på å utvide og nyansere norsk historiefortelling, for eksempel hvordan nasjonsbyggingstiden på 1800-tallet påvirket holdninger og politikk. Det gjelder blant annet fornorskningspolitikken overfor minoriteter.

 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språk-politikk på 1800-tallet
 • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

Læreplan i norsk, kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Det samme gjelder de lidelsene jødene og rom opplevde under den andre verdenskrigen.

 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn

Sanger, dikt og fortellinger

Sanger, dikt og fortellinger fra de nasjonale minoritetene er en del av vår kulturarv og kan trekkes inn i arbeidet med kompetansemål knyttet til dette.

 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt

Læreplan i norsk, kompetansemål etter 2. årstrinn

 • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

Læreplan i norsk, kompetansemål etter 4. årstrinn

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!