Hva sier regelverket om å forebygge fravær?

Her finner du en liten oversikt over relevant regelverk.

Oppmøte og fraværsgrense

Alle elever skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Det følger av opplæringsloven (loven) § 3-4 og forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 3-3.

Fra og med 2016 har vi en fraværsgrense i videregående skole. Grensen er på 10 prosent udokumentert fravær i hvert enkelt fag. Rektor har en skjønnsmulighet mellom 10 og 15 prosent fravær. Denne står i forskrift til opplæringsloven § 3-3.

Skolemiljø og rådgivning

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø, jf. lovens kapittel 9 A. De nye reglene om skolemiljø gjelder fra og med 1. august 2017.

Elever har etter loven § 9-2 rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og sosiale spørsmål. Retten til rådgivning innebærer at den enkelte elev skal få informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen. Rådgivningen skal bl.a. medvirke til å forebygge frafall, jf. forskriften § 22-1. I forskriften § 22-2 står det at den sosialpedagogiske rådgivningen skal hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og det sosiale på skolen. Det er skoleeier som har ansvar for at elevens rettigheter til rådgivning blir oppfylt. Se mer om rådgivning her.

Samarbeid med barn og foreldre

Kontaktlærer har et særlig ansvar for sosialpedagogiske gjøremål og for kontakt med hjemmet, jf. loven § 8-2. Skolen skal holde jevn kontakt med foreldre til elever som ikke er myndige, jf. forskriften § 20-4. Foreldrene skal også få beskjed om elevens fravær.

Etter barnekonvensjonen artikkel 12 skal alle barn få si meningen sin, og meningen deres skal bli tatt på alvor. Avgjørelser som voksne tar skal alltid ta hensyn til hva som er best for barnet, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Elever vil ikke få mindre rettigheter når de er myndige.

Oppfølgingstjenesten

Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste som skal gi tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt eller tatt imot plass, avbrutt opplæringen, tapt retten eller ikke er i arbeid, jf. loven § 3-6, jf. forskriften kap.13.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!