3. Kartlegg elevens norskferdigheter

Kartlegging av norskferdigheter er viktig for å avgjøre om eleven trenger særskilt språkopplæring. 

Det første som må gjøres er å kartlegge norskferdighetene til eleven. Kommunen eller skolen må ha rutiner som sikrer at når den vurderer om en elev trenger særskilt opplæring i norsk, skal den også ta stilling til om eleven har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler for å kunne følge opplæringen.

Hvorfor må eleven kartlegges?

Kartleggingen skal avdekke elevens norskferdigheter. Kartleggingen skal avdekke om eleven har rett til særskilt språkopplæring, og i så fall hvilke type(r) særskilt språkopplæring.

Norskferdighetene skal også kartlegges underveis i opplæringen. Underveiskartleggingen skal gi støtte for beslutningen om overgang for elevene til ordinær opplæring. Kartleggingen kan også være et nyttig verktøy for å gi tilpasset opplæring.

Fins det kartleggingsverktøy skolen kan bruke?

Det er ikke gitt nasjonale føringer for hvilke verktøy som kan benyttes til å kartlegge minoritetsspråklige eleveres norskferdigheter.

Udir har utviklet et kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Saksgangen for særskilt språkopplæring

Skoleelever kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!