Eleven får særskilt språkopplæring

Målet med kartleggingen og enkeltvedtaket er at elevene får særskilt språkopplæring om de har behov for det. 

Underveiskartlegging av elever med enkeltvedtak

Underveis i opplæringen skal skolen kartlegge og vurdere om elever som får særskilt språkopplæring, har fått gode nok ferdigheter i norsk til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen. På den måten sikres det at elevene får ordinær opplæring i norsk og eventuelt andre fag så snart de har ferdigheter til dette. Hvor lang tid det skal gå mellom hver kartlegging må vurderes i det enkelte tilfellet.

Hvor lenge skal elever få tilbud om særskilt språkopplæring?

Elever skal få tilbud om særskilt norskopplæring frem til de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. Så lenge det er nødvendig skal elevene også få opplæring i fag på to språk og/eller morsmålsopplæring. Det er ingen begrensning på hvor mange år eleven kan motta særskilt språkopplæring.

Hvilke læreplaner skal brukes i særskilt språkopplæring?

Læreplaner for særskilt språkopplæring

Innføringstilbud

Innføringstilbud er en måte å organisere opplæringen for nyankomne elever på. Et innføringstilbud innebærer at kommunen kan organisere et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler, i en begrenset tidsperiode.

Opplæring i innføringstilbud skal bare gis dersom det er regnet for å være til det beste for eleven, og dersom eleven/foreldrene samtykker. I perioden eleven er i innføringstilbud, kan det gjøres unntak fra læreplanverket i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta elevens behov.

Saksgangen for særskilt språkopplæring

Skoleelever kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!