Eleven får særskilt språkopplæring

Målet med kartleggingen og enkeltvedtaket er at elevene får særskilt språkopplæring om de har behov for det. 

Underveiskartlegging av elever med enkeltvedtak

Underveis i opplæringen skal skolen kartlegge og vurdere om elever som får særskilt språkopplæring, har fått gode nok ferdigheter i norsk til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen. På den måten sikres det at elevene får ordinær opplæring i norsk og eventuelt andre fag så snart de har ferdigheter til dette. Hvor lang tid det skal gå mellom hver kartlegging må vurderes i det enkelte tilfellet.

Hvor lenge skal elever få tilbud om særskilt språkopplæring?

Elever skal få tilbud om særskilt norskopplæring frem til de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. Så lenge det er nødvendig skal elevene også få opplæring i fag på to språk og/eller morsmålsopplæring. Det er ingen begrensning på hvor mange år eleven kan motta særskilt språkopplæring.

Hvilke læreplaner skal brukes i særskilt språkopplæring?

Læreplaner for særskilt språkopplæring

Innføringstilbud

Innføringstilbud er en måte å organisere opplæringen for nyankomne elever på. Et innføringstilbud innebærer at kommunen kan organisere et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler, i en begrenset tidsperiode.

Opplæring i innføringstilbud skal bare gis dersom det er regnet for å være til det beste for eleven, og dersom eleven/foreldrene samtykker. I perioden eleven er i innføringstilbud, kan det gjøres unntak fra læreplanverket i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta elevens behov.

Vi har utarbeidet en veileder om innføringstilbud til skoleier. Her finner du oversikt over regelverket og eksempler på hvordan tilbudet er organisert.

Saksgangen for særskilt språkopplæring

Skoleelever kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!