Fatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

Uansett om eleven trenger særskilt språkopplæring eller ikke, må dere fatte enkeltvedtak. 

Hvis kartleggingen viser at eleven har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring, skal det fattes enkeltvedtak om at eleven ikke har rett til særskilt språkopplæring. Dersom kartleggingen konkluderer med at eleven har rett til særskilt språkopplæring, skal det fattes et enkeltvedtak om hva som vil tilbys. Det skal også fattes et enkeltvedtak når den særskilte språkopplæringen opphører.

Hvorfor må det fattes enkeltvedtak?

Avgjørelser om en elev skal få særskilt språkopplæring og eventuelt hva slags tilbud eleven skal få, gjelder sentrale rettigheter for den enkelte eleven og skal derfor gjøres som enkeltvedtak. Siden enkeltvedtak har så stor betydning for elevene de gjelder, skal skoleeiere og rektorer som har fått delegert vedtaksmyndighet følge en nærmere bestemt fremgangsmåte, som skal sikre en betryggende saksbehandling og ivareta elevens rettssikkerhet.

Kravene i forvaltningsloven skal sikre dette gjennom blant annet krav om at saken blir godt nok opplyst før avgjørelsen tas og krav om at foreldre og elever får anledning til å uttale seg i saken, gjøre seg kjent med sakens dokumenter og klage på vedtaket.

For at foreldre og elever skal ha en reell mulighet til å ivareta sine interesser skal de varsles om vedtaket og gis en frist til å uttale seg før vedtaket fattes. Videre skal vedtaket inneholde en begrunnelse for avgjørelsen og informasjon om innsynsrett og klagerett.

Hva må enkeltvedtak om særskilt språkopplæring inneholde? 

1. Elevens navn

2. Hva det fattes vedtak om

 • fremgår hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring, og/eller tospråklig faglig opplæring/morsmål
 • står hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha
 • går frem hvilken læreplan i norsk som skal benyttes for eleven.
 • beskrives hvor den særskilte språkopplæringen skal gis
 • beskrives hvordan opplæringen skal gis
 • går klart frem hvordan den særskilte språkopplæringen skal organiseres
 • går klart frem dersom den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever (innføringstilbud), og at det er vurdert at innføringstilbud er til elevens beste
 • fremgår om det er innvilget eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen
 • fremgår om eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring i enkelte fag.

3. Hvorfor

 • vise til lovbestemmelsen som vedtaket bygger på
 • vise til kartleggingen og si hva den viste
 • hvis innføringstilbud tilbys, må det fremgå at dette er vurdert å være til elevens beste

4. Vedtakets varighet

5. Klageadgang med informasjon om

 • frist
 • klageinstans
 • fremgangsmåte ved klage
 • innsynsmuligheter

Fins det mal for enkeltvedtak?

Mange kommuner har laget egne skjemaer, vi har også laget en mal for enkeltvedtak. 

Saksgangen for særskilt språkopplæring

Skoleelever kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!