Begrepsdefinisjoner - minoritetsspråklige

I Meld. St.6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk - Mangfold og fellesskap finner du nyttige begrepsdefinisjoner. Vi har brukt disse til å lage denne listen.

Minoritetsspråklige elever

Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk. I denne sammenhengen brukes begrepet om elever i 1.–10. trinn i grunnskolen og videregående opplæring, samt voksne deltagere innenfor grunnopplæringens område.

Minoritetsspråklige barn

Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver: Barn med minoritetsspråklig bakgrunn har de samme rettighetene som andre barn som går i barnehage. Kommunen må legge til rette for at alle barn i barnehage får et fullverdig og likeverdig barnehagetilbud, og barnehagen skal støtte alle barnas utvikling og gi et tilpasset barnehagetilbud basert på barnas egne forutsetninger. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn og bidra til at alle barn får oppleve lek, læring, glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Kommunene tildeles tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. I denne sammenhengen er minoritetsspråklige barn definert snevrere, og omfatter kun barn med annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begrunnelsen er at barna med et av de nevnte morsmålene normalt vil ha tilstrekkelige forutsetninger til å kunne kommunisere med barnehagepersonalet gjennom sitt morsmål. Begge foreldrene til barnet må ha et annet morsmål enn norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk.

Morsmål

Morsmål er språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål.

Førstespråk

En persons muntlige, eventuelt også skriftlige, hovedspråk. Førstespråk er som oftest synonymt med morsmål.

Andrespråk

Språk som en person ikke har som førstespråk, men som vedkommende lærer eller har lært i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk. Andrespråk kan også betegne ethvert språk som ikke er en persons førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk.

Andrespråksdidaktikk

Undervisningslære/praktisk pedagogikk rettet mot barn og elever som ikke har majoritetsspråket (norsk) som førstespråk. Brukes både om opplæring i et andrespråk, for eksempel norskopplæring for innvandrere, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag, for eksempel matematikkundervisning tilpasset elever med norsk som andrespråk.

Tospråklig

En person som er vokst opp med to førstespråk og som behersker begge språkene like godt, eller en person som i sin hverdag bruker to språk og identifiserer seg med begge, selv om ikke språkbeherskelsen er like god på begge språk.

Flerspråklig

En person som er vokst opp med to eller flere språk og som identifiserer seg med disse språkene og/eller en person som identifiserer seg med flere språk og bruker flere språk i sin hverdag, selv om språkbeherskelsen ikke er like god på alle språk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!