Tilrettelegge opplæringen for minoritetsspråklige og nyankomne elever

I en overgangsperiode kan det være nødvendig å tilrettelegge og organisere opplæringen av  minoritetsspråklige og nyankomne elever på andre måter enn i den vanlige tilpassede opplæringen. 

Minoritetsspråklige og nyankomne elever har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre elever. I tillegg kan de ha rett til særskilt språkopplæring, og opplæringen kan organiseres i innføringstilbud. Tilbudet skal være tilpasset den enkelte eleven, og ta utgangspunkt i deres språklige og faglige forutsetninger. Eleven skal være en del av et inkluderende fellesskap.

Overgang fra grunnskolen til videregående opplæring

Elever som kommer til Norge sent i opplæringsløpet kan ha svake forutsetninger for å mestre videregående opplæring, på grunn av faglige eller språklige utfordringer. Kommuner og fylkeskommuner bør derfor samarbeide slik at eleven får en god overgang mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Det er ikke noe i veien for at ungdom i de to gruppene får opplæring i samme klasse. Det innebærer at det i en klasse kan være elever som får grunnskoleopplæring for å oppnå vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne, og elever som tidligere har fullført grunnskole, men har behov for mer grunnskoleopplæring.

Tips og erfaringer: Kombinasjonsklasser (NAFO)

Spesielt for videregående opplæring

Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring har rett til særskilt språkopplæring og innføringstilbud på lik linje med elever i grunnskolen. Det er også noen ordninger som gjelder spesielt for videregående opplæring.

Les mer: Søknad til videregående opplæring for nyankomne elever