Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Innledning

Alle kommuner og fylkeskommuner må være forberedt på å ta imot nyankomne elever, enten de kommer på grunn av arbeidsinnvandring, familiegjenforening, som flyktninger eller asylsøkere.

Kommuner og fylkeskommuner kan organisere tilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ulike måter. Denne veilederen omhandler muligheten til å organisere opplæringen for nyankomne elever i egne innføringstilbud, og retter seg mot skoleeiere og skoleledere i kommuner og fylkeskommuner.

Hva er innføringstilbud?

Kommuner kan organisere hele eller deler av tilbudet for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Det er frivillig for en elev å få opplæringen i et innføringstilbud. Kommunen må vurdere at slik opplæring er til det beste for eleven og må fatte et enkeltvedtak.

Elev og foresatte må samtykke. Kravet til samtykke gjelder likevel ikke hvis opplæring gjennom et innføringstilbud er nødvendig for å gi et forsvarlig opplæringstilbud i en situasjon der det kommer svært mange nyankomne elever fra Ukraina.

Opplæring i innføringstilbud skal være midlertidig og kan vare i inntil to år. Det kan bare fattes enkeltvedtak for ett år av gangen.

Kommunene har mulighet til å gjøre avvik fra fag- og timefordelingen og læreplaner i fag for nyankomne elever som deltar i et innføringstilbud. Det må vurderes at dette er nødvendig for å ivareta eleven sitt behov, og eventuelle avvik må gå frem av enkeltvedtaket.

Organiseringen og innholdet i opplæringen må sikre inkludering og et godt skolemiljø. Målet med et innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen. Når eleven er overført fra innføringstilbud til ordinær klasse, kan eleven fortsatt ha behov for og rett til særskilt språkopplæring.

Hvem er nyankomne elever?

Innføringstilbudet skal være et overgangstilbud for nyankomne elever, der målet er å lære eleven norsk så raskt som mulig.

Eleven kan regnes som nyankommen selv om eleven har bodd i Norge en stund før opplæringspliktig alder, eller hvis eleven kom sent i grunnskoleløpet og skal begynne i videregående opplæring. Vilkåret om at eleven er nyankommen innebærer likevel en viss avgrensning i tid.

Kommunene og fylkeskommunene må vurdere om et innføringstilbud er det beste for eleven. Av hensyn til integrering er det viktig å få denne elevgruppen så raskt som mulig inn i ordinær skole og ordinær klasse. Hensynet til integrering skal derfor veie tungt hvis eleven allerede har bodd i Norge en stund.

Regelverket skal likevel ikke være til hinder for et innføringstilbud som både skoleeier og elev/foresatte ønsker og mener er til det beste for eleven.