Flerspråklige barn i barnehagen

I de fleste barnehager i Norge finnes det barn og personale som snakker mer enn et språk. Denne kompetansen kan være et viktig bidrag inn i arbeidet med et godt språkmiljø i barnehagen. 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Personalet har ansvar for å invitere alle barna med i språklige aktiviteter. Dette gjelder uansett alder, forutsetninger, språklige ferdigheter og hvilket morsmål barna har. 

"Personalet skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. " 

Rammeplan for barnehagen

Språkmiljøet i barnehagen

Språkmiljøet i barnehagen handler først og fremst om hvordan barna og personalet samhandler og kommuniserer med hverandre. Språkmiljøet i mange barnehager legger best til rette for barna som allerede kan en del norsk. Personalet må derfor aktivt jobbe for å inkludere flerspråklige barn slik at de kan lære norsk eller samisk.

Bygg på noe som er kjent for barna

I en flerspråklig barnehage er det viktig å tilpasse innholdet til barna som går i barnehagen. Alle språkferdigheter et barn har, er verdifullt for barnet. Når barna lærer nye språk, bygger de på det de kan av språk fra før. Barna bør altså oppleve at de får bygge på noe som er kjent. Et personale som er åpent og reflekterende, kan bidra til å finne felles utgangspunkt som kan skape et trygt grunnlag når barna skal utvikle nye språk. 

Hele barnehagehverdagen er arena for å bruke språket

Barn lærer språk i samhandling med andre barn og voksne. En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt. I et godt språkstimulerende miljø bruker personalet språket i samspill med barna hele dagen. Personalets innsats er viktig, og de er språkmodeller for barna. 

Personalet skal også legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Måltidet, for eksempel, inviterer til mange samtaler, og i leken bruker barna språket når de kommuniserer med hverandre. 

Det meste og viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom slike hverdagsaktiviteter, og mange innfallsvinkler og metoder kan være egnet til å engasjere barna i språklige aktiviteter.

Inkluderende språkmiljø

Både barna og personalets språkkompetanse kan være viktig i arbeidet med et godt språkmiljø i barnehagen. 

I rammeplanen står det at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. Et sted å starte kan være å skaffe seg en oversikt over hvilke språklige ressurser personalgruppen har, og hvordan barnehagen kan utnytte disse på best mulig måte for at barna skal være omgitt av et godt språkmiljø. 

Hvor mange språk snakker dere i barnehagen? Hvor mange barn har mulighet til å møte voksne som snakker deres eget morsmål? Ved å skaffe dere en oversikt over dette har dere gode muligheter for å skape et inkluderende språkmiljø i barnehagen.

Film: Språklig mangfold