Lærestoff, innhold, arbeidsmåter og organisering

Læreplanene for fag er utformet slik at skolen skal ha mulighet til å velge innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter. Det lokale handlingsrommet gir skolene mulighet til å tilpasse opplæringen til sine elever og gjennom valgene bidra til økt læringsutbytte.

Arbeid med læreplanene i fag

Læreplanenes beskrivelser av formålet med fag, hovedområder og grunnleggende ferdigheter i det enkelte fag gir hjelp til å gjøre valg i opplæringen.

Formålet med faget beskriver hensikten med opplæringen både for eleven selv og i et samfunnsperspektiv, mens hovedområdene fremhever viktige deler av faget. Beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene angir hvordan den enkelte ferdigheten er en del av kompetansen i faget. Dette gir retning for kompetansemålene, og skal være til hjelp ved valg av innhold og arbeidsmåter.

Kompetansemålene er ulike. Noen kompetansemål gir føringer for hvordan eleven skal arbeide for å nå kompetansemålet, mens andre er mer åpne og gir et større handlingsrom.  

Føringer i generell del og i prinsipper for opplæringen

Generell del og prinsippene for opplæringen gir også føringer for arbeidet i fagene.

Blant annet skal elevene

  • jobbe med ulike læringsstrategier og kritisk tenkning i fagene
  • møte varierte arbeidsmåter
  • få tilpasset opplæring og medvirke i egen læring
  • delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen
  • stimuleres til nysgjerrighet, skaperglede og utforskertrang
  • skal oppleve mestring og varierte vurderingsformer

For eksempler på ulike arbeidsmåter i fagene, se fagsider

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!