Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Om eksterne samarbeidspartnere i utdanningsvalg

Samarbeid med eksterne aktører er av stor betydning for å kunne oppnå læreplanens mål. God planlegging og koordinering av aktivitetene er viktig, og det kan være ressursbesparende å danne nettverk for felles løsninger. Skolestørrelse og lokale forhold vil avgjøre hvem som er de mest naturlige samarbeidspartnerne, og hvilken type nettverk som er best egnet: distriktsbasert, kommunalt, regionalt eller fylkesbasert. Slik systematisering av samarbeid kan spare tid og ressurser for den enkelte lærer, i tillegg til at det gir en god oversikt over mulige samarbeidstiltak og verktøy.

Videregående opplæring

I læreplanens formål står det at utdanningsvalg skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og videregående opplæring. Kunnskap om og erfaring fra videregående opplæring inngår i flere av kompetansemålene. Kontakten mellom skoleslagene er ofte koordinert regionalt, og organiseringen må ha elevenes læring som hovedfokus

Den geografiske avstanden mellom ungdomsskolen og den videregående skolen vil ha betydning for organiseringen av samarbeidet. Med begrensede utprøvingsmuligheter i videregående skole kan det være vinn-vinn for begge skoleslag om grupper av elever fra ulike utdanningsprogrammer i videregående opplæring kan delta som informasjonspatruljer på ungdomstrinnet. Ungdomstrinnselevene kan i neste omgang videreformidle sine kunnskaper og erfaringer til medelever i klassen og/eller til elever på lavere trinn.

Bedrifter

For at elevene skal få innsyn i og praktisk erfaring med arbeidslivet, trenger skolen et systematisert og gjensidig forpliktende samarbeid med bedrifter. Det kan for eksempel handle om forelesninger om bedriften eller bransjen, utplassering av enkeltelever, jobbskygging og hospitering, samt kursing av lærere. Det kan være hensiktsmessig å lage samarbeidsavtaler med bedrifter gjennom allerede etablerte organisasjoner som Næringsliv i skolen og gjennom kommunale eller regionale ordninger. Mal for partnerskap, som NHO har utarbeidet, kan være et utgangspunkt for samarbeidsavtaler.

Fagdag i bedrift er en ordning for samarbeid utviklet i Bergen om ungdomstrinnselevers utprøving i arbeidslivet. Skoleeier koordinerer samarbeidet med bedrifter og støtter lærere i for- og etterarbeidet. Elevene besøker en arbeidsplass i stor eller liten gruppe og får informasjon, demonstrasjon og utprøving i løpet av dagen. Nærmere informasjon om ordningen er i vedlegg 1.

Andre samarbeidspartnere

Noen av karrieresentrene i fylkene tilbyr ulike tjenester som støtte til skolene i undervisningen i utdanningsvalg. Blant tilbudene er koordinering av utplassering i videregående opplæring, undervisningsmateriell, veiledning til lærere i faget, organisering av yrkesmesser m.m.

NAV kan også være en aktuell samarbeidspartner. Deres innfallsvinkel er relevant og interessant for elevene. Opplegget knyttes til kompetansemål fra hovedområdene Utdanning og yrker og Arbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!