Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Ansvarsfordeling i utdanningsvalg

Ansvarsfordeling i utdanningsvalg

Hele skolen

Utdanningsvalg er en del av skolens rådgiving og må ses i sammenheng med den. Siden det er mange aktører som er involvert, både interne og eksterne, blir samarbeid og koordinering viktig for å kunne lykkes med faget og utvikle en helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving.

Skolen må drøfte roller og ansvar i faget, og må sikre tilknytningen til den øvrige rådgivingen og til undervisningen i andre fag. Dette har mye å si for elevenes læring og utvikling.

Skolens ledelse

For kunne utvikle faget utdanningsvalg og gjøre rådgivingen til hele skolens oppgave, er det en forutsetning at skolens ledelse er aktive pådrivere i utviklingen av faget. De må sikre forankring av skolens plan for karriereveiledning og utdanningsvalg i skolens øvrige planverk.

Nødvendige ressurser må være tilgjengelige. På større skoler kan det legges til rette for fagteam i utdanningsvalg for å utvikle kvaliteten og styrke samarbeidet i faget. Skolens ledelse har ansvar for samarbeid med eksterne aktører i utdanningsvalg. Noen kommuner har nettverksledere som kan være en støttespiller i organiseringen av dette samarbeidet.

Rådgivers rolle i utdanningsvalg

Rådgiveren er en nøkkelperson for skoleledelsen i deres tilrettelegging og organisering av utdanningsvalg. Hva kan rådgiveren bidra med for læreren i faget? Dette må diskuteres på skolen. Rådgiveren har kompetanse i rådgivning som kan brukes i planlegging, koordinering og gjennomføring av undervisningen i utdanningsvalg. Rådgiveren kan legge til rette for at det blir sammenheng mellom undervisningen i faget og skolens øvrige rådgivingsaktiviteter. Gjennomføringen avhenger av et tett samarbeid med ledelsen og lærerne som underviser i faget.

Koordinator i utdanningsvalg

På større skoler kan det være gunstig å ha en koordinator i faget. Koordinatoren kan lede fagteam bestående av lærerne i faget og samarbeide med rådgiveren. Fagteamet kan utarbeide og oppdatere den lokale læreplanen, og diskuterer hva timene i utdanningsvalg skal brukes til. Teamet planlegger og evaluerer undervisningen i faget, diskuterer læringsmål, vurderingskriterier m.m.

Lærer i utdanningsvalg

Læreren har hovedansvar for opplæringen og sørger for at elevene får tilbud om varierte arbeidsmåter i utdanningsvalg både i og utenfor skolen. Læreren samarbeider med rådgiveren og andre samarbeidspartnere i faget og deltar i fagteam.

Rådgiveren og eventuelt koordinatoren kan samarbeide med læreren om å finne relevant informasjon. Læreren bør få mulighet til å sette seg inn i temaer som for eksempel utdanningssystem og arbeidsmarked ved å delta på informasjonsmøter sammen med rådgiveren.

Utdanningsvalg er et fag hvor læreren bør samarbeide med andre både i og utenfor skolen. Det kan være hensiktsmessig at skolen lager en oversikt over aktiviteter og arbeidsoppgaver i faget som viser hvem som har ansvar for hva og når. Dette er ikke bare til hjelp for læreren, men kan bidra til at skolens rådgivingsaktiviteter knyttes bedre sammen og blir hele skolens ansvar. En slik oversikt med ansvarsfordeling bør være tilgjengelig for hele skolen og være en del av skolens øvrige planverk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!