Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

3 Praktisk gjennomføring av utdanningsvalg

Denne delen handler om undervisning, læring, vurdering, organisering og samarbeid i utdanningsvalg, og gir noen eksempler på hvordan lærere i faget og andre på skolen kan arbeide ut fra læreplanen for faget. Eksemplene dekker ikke hele læreplanen, men er ment som en inspirasjon i arbeidet med lokal utforming av utdanningsvalg på den enkelte skolen.

Organisering av utdanningsvalg

Faget skal timeplanfestes, enten skolen velger å undervise i faget ukentlig, i bolker eller om den velger en prosjektbasert tilnærming til faget. Det kan være en fordel på større skoler å ha en person som koordinerer undervisningen i faget, og at koordinatoren, sammen med ledelsen på skolen, er ansvarlig for hvordan faget organiseres timeplanmessig. Tilknytning til rådgiving på skolen er viktig i dette arbeidet.

Innenfor alle hovedområdene er det ord og begreper som elevene bør bli kjent med tidlig, og som må gjentas under opplæringen i faget. Elevene skal blant annet utvikle bevissthet om egne interesser og muligheter og kunne reflektere over hva det har å si for et karrierevalg. Bevissthet rundt egne interesser og muligheter krever modning, og begrepene bør derfor introduseres allerede på 8. trinn.

To eksempler på organisering av faget

Eksempel fra skole 1

TrinnTimeplan-
festet
Tilleggs-
timer
TotaltOrganisering av undervisningen
8. 19 20 29
  • Timene gjennomføres høst eller vår, eller i bolker.
  • Elevene gjennomfører i tillegg prosjekter, for eksempel jobbskygging på 10 klokketimer.
9. 19 28 47
  • Timene gjennomføres høst og vår, eller i bolker.
  • Elevene gjennomfører praktisk yrkesorientering (23 timer) og bedriftsbesøk (5 timer).
10. 19 15 34
  • Timene gjennomføres høst og vår, eller i bolker.
  • Elevene gjennomfører utprøving i videregående skole, besøker videregående skole (åpen dag), får besøk av opplæringskontor, deltar på informasjonsøkt på kveldstid om videregående opplæring, og får mulighet til å delta på opplegg i regi av Forsvaret.
  Sum 110  

Eksempel fra skole 2

Elevene velger et «utdanningsvalgfag» som de arbeider med i et halvt år, to timer i uken på 9. trinn. De må velge et nytt fag året etter på 10. trinn. Skolen tilbyr fagområder innenfor tre fjerdedeler av utdanningsprogrammene. Hver lærer lager en plan i sitt fag og tar utgangspunkt i kompetansemål fra videregående opplæring og læreplanen for utdanningsvalg.

Skolen vurderer å endre på opplegget slik at det skal være for 8. og 9. trinn, mens 10. trinn får et eget opplegg knyttet til søkeprosessen, utprøving og utdanningsmesser.

Skolen har utarbeidet et elevhefte med oppgaver i utdanningsvalg for 8.-10. trinn. Undervisningen i faget er en del av den helhetlige karriereveiledningen på skolen der også andre skolefag har oppgaver knyttet til karrierevalg og karriereplanlegging.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!