Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

2 Fagets egenart

Utdanningsvalg er et obligatorisk fag som skal gi elevene kompetanse i å håndtere ulike valg knyttet til karriere.

For å oppfylle intensjonene med faget er samarbeid med eksterne aktører hensiktsmessig, og en del av faget kan foregå på andre steder enn i klasserommet for å gi elevene muligheter til praktiske aktiviteter og erfaringer. Slik får de et bedre grunnlag for refleksjoner som er viktige i overveielser og valg av mulige alternativer. Elevene skal utfordres på sine kunnskaper, holdninger og ferdigheter, og kjønnsperspektiver i karrierevalg skal trekkes inn.

Undervisningen i utdanningsvalg har en klar sammenheng med rådgivingen på skolen. Kompetansen som elevene får gjennom læring i utdanningsvalg, kan knyttes til det øvrige rådgivingsarbeidet og ulike veiledningssituasjoner. Eleven kan arbeide videre i utdanningsvalg ut fra det som tas opp i samtaler med rådgiveren.

Formålet med utdanningsvalg

Faget handler ikke kun om valg av videregående opplæring, men innebærer et livslangt perspektiv på en yrkeskarriere og oppbygging av en kompetanse som elevene kan anvende senere i livet. I dette perspektivet kan karriere ses som deltakelse i utdanning, lønnet og ulønnet arbeid, og i forskjellige roller vi har i ulike livsfaser.

De to første avsnittene i læreplanens formål har et klart elevfokus, mens det tredje handler om samarbeid, arbeidsmåter og tilknytning til skolens rådgiving. Formålet vektlegger elevens utvikling og kompetanse til å gjøre valg.

Gjennom utdanningsvalg skal elevene utforske utdannings- og yrkesmuligheter. De skal lære å samle, vurdere og anvende informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter i å ta valg. Kompetansen som elevene kan få gjennom læring i utdanningsvalg, vil danne et viktig grunnlag for den kompetansen elevene vil utvikle videre gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

For å kunne utforske sine muligheter må elevene ta utgangspunkt i egne interesser, men elevene bør også bli oppfordret til å se på andre alternativer.

Behovet for samarbeidspartnere utenfor skolen er noe av det som skiller utdanningsvalg fra de andre obligatoriske fagene på ungdomstrinnet. De mest aktuelle samarbeidspartnerne er videregående opplæring og næringslivet. Etablering og tilrettelegging av et slikt samarbeid kan være ressurskrevende. Derfor er det hensiktsmessig at flere enn faglæreren arbeider med dette, for eksempel rådgiveren, og at skoleledelsen legger til rette for et slikt samarbeid.

Hovedområdene i faget

Hovedområdene skal ses i sammenheng og skal ikke gjennomgås i en bestemt rekkefølge etter hverandre. Dette begrunnes med at utvikling av kompetanse til å ta karrierevalg er en sirkulær prosess med mange valgsituasjoner. Et emne kan dekke mål under flere hovedområder. Å se hovedområdene i en sammenheng vil gi flere muligheter til tilpasset opplæring i utdanningsvalg.

De tre hovedområdene Personlige valg, Utdanning og yrker og Arbeid tar utgangspunkt i formål for faget og karrierelæring generelt. Det vil være naturlig å begynne undervisningen på 8. trinn med det hovedområdet som ligger nærmest eleven, det vil si personlige valg, for deretter å utvide perspektivet gjennom de to andre.

Erfaringslæring gjennom utprøving er en viktig arbeidsmåte i faget. Gjennom utprøving på en skole eller arbeidsplass kan eleven lære om seg selv, om utdanning eller yrke, og om hvordan egne ønsker og forutsetninger passer i ulike utdanninger og yrker. Læringen gir mer mening i en slik kontekst enn det som er mulig på egen skole, og utprøving i bedrift er spesielt viktig for elever som har liten eller ingen kontakt med arbeidslivet. Utprøving brukes som en tilnærming for å nå kompetansemålene og utvikle grunnleggende ferdigheter i faget. Elevene vil da også få muligheter til å anvende kunnskaper i faget i tillegg til å utvikle innsikt og evne til refleksjon. Slik kan utprøvingen bidra til en sammenheng mellom hovedområdene.

Å lære å sette seg mål og å kunne justere dem etter hvert som eleven får ny innsikt, er en del av læringsprosessen i faget. Det er ikke om å gjøre å komme raskest mulig i mål. Ingen elev kan ha oversikt over alle utdanningsveier og yrker, men de kan få en større oversikt når de får bruke varierte arbeidsmåter, komme i kontakt med personer fra arbeidslivet og med elever og lærere i videregående opplæring. De kan få prøve seg ut i nye situasjoner i videregående opplæring, bedrifter eller andre steder, og ta erfaringene med seg i det videre arbeidet med faget på skolen.

Noe av arbeidet med de tre hovedområdene egner seg godt til læringsaktiviteter på skolen, og noe kan blant annet foregå utenfor skolen på en videregående skole, i en bedrift, m.m. Det er viktig at skolen utarbeider en helhetlig plan som fører til at arbeidet på de ulike læringsarenaene kan gi en sammenheng og mening for den enkelte elev.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!